Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 44

Länsstyrelsen Skånes vapen

Kungörelser Miljöskydd och Naturskydd

Miljöskydd

Ansökan

Bo Altenstam AB och B.S. Plastic AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken till avfallsverksamhet omfattande 18 000 ton per kalenderår, varav maximalt 2 700 ton farligt avfall, samt tillverkning av plastprodukter på fastigheterna Råby 11:29 och 11:30 i Hörby kommun. Verksamheten omfattas av krav på en miljökonsekvensbeskrivning och en sådan har lämnats in i ärendet.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 9 december 2022.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

AB Jordberga Holding har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för djurhållning med 11 000 platser för slaktgrisar på fastigheterna Stora Jordberga 5:8 och Hönsinge 1:1 i Trelleborgs kommun. Verksamheten omfattas av krav på en miljökonsekvensbeskrivning och en sådan har lämnats in i ärendet.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 9 december 2022.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Beslut

Genom beslut den 26 oktober 2022 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Friskatorpet AB tillstånd enligt miljöbalken för djurhållande verksamhet på fastigheten Rinkaby 13:3 och 25:11, Rinkaby södra skjutfält 1:1, Rinkaby norra skjutfält 1:1 samt Nymö 90:3 i Kristianstads kommun. Tillståndet medger djurhållning (i huvudsak ranchdrift) motsvarande 750 djurenheter nöt. Miljöprövningsdelegationen lämnar även tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken till verksamheten ovan avseende Natura 2000-område Rinkaby skjutfält (SE0420239). Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Naturskydd

KUNGÖRELSEDELGIVNING

Sökes för delgivning: Ägare och nyttjanderättsinnehavare inom det föreslagna naturreservatet Södra Ripa sandar i Kristianstads kommun enligt områdesavgränsning i nedan angivna handlingar. Handlingarna berör följande fastigheter och anläggningar: Ripa 12:4, samfälligheten Ripa S:3 samt innehavare av inskrivna rättigheter inom området.

Handling som delges: Förslag till beslut om bildande av naturreservatet Södra Ripa sandar i Kristianstads kommun

Ägare och innehavare av särskild rätt till mark inom det aktuella området föreläggs, enligt 24 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., att yttra sig över förslaget. Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 12 december 2022.

Handlingarna hålls tillgängliga hos aktförvararen på Medborgarcenter i Kristianstad under tiden 4 november till 12 december 2022. Den finns även som pdf-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Kontakt