Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny kunskapsplattform om lokala och regionala energisystem

Solpaneler på byggnad i Malmö

Foto: Mostphotos

Solkraft och vindkraft kan bidra till ett mer robust elsystem. Nya tekniker och marknadsmodeller behöver samverka på rätt sätt. Det finns idag mycket kunskap om hur detta kan ske, men den har inte nått ut till alla nyckelaktörer. Dessutom behöver dialog mellan lokala aktörer ske tidigare för att ny teknik ska användas. Nu presenteras en ny webbaserad kunskapsplattform som ska underlätta kunskapsspridning och samverkan.

Plattformen tillgodoser behovet av mer kunskap

Det finns idag mycket kunskap om hur vindkraft och solkraft kan bidra till ett mer robust elsystem och hur nya tekniker och marknadsmodeller samverkar. Ett stort kunskapsgap finns dock hos flera nyckelaktörer. Slutrapporten inom projektet Smart förnybart visar att ökad kunskapsspridning behövs kring dessa frågor.

En webbaserad kunskapsplattform som tagits fram inom ramen för projektet är nu klar. Plattformen ska sprida kunskap om hur energisystemet förändras och visa på hur ökad samverkan och dialog kan leda till bättre lokal integration av förnybar elproduktion och nya tekniker. På detta sätt hoppas projektets deltagare kunna bidra med inspirerande och faktabaserad information om energisystemets olika delar i lättillgängligt format.

- Det finns just nu en stor efterfrågan på tydlig och saklig information kring energisystemets utveckling, samt ett stort behov av att sprida goda exempel på hur förnybar produktion och nya konsumenter kan integreras i de lokala energisystemen på ett snabbt och resurseffektivt sätt, säger Anna Wolf, tillförordnad vd för Power Circle och delprojektledare för Smart Förnybart. Genom att allt material på kunskapsplattformen är gratis och i ett lättläst format hoppas vi kunna bidra till att överbrygga kunskapsgapet i energifrågan.

Tidigare dialog behövs

En annan av rapportens slutsatser är att dialog mellan olika lokala aktörer behövs i ett tidigare skede. Detta för att få en bättre integration av nya tekniker och snabbare processer för tillstånd och elnätsanslutning.

- En stor bredd av aktörer som behöver samverka för att framtidssäkra de lokala och regionala energisystemen så att inte klimatomställningen hindras. De regionala dialogerna som genomförts har varit mycket uppskattade och vi hoppas att de kan fortsätta även efter projektets avslut, säger Sandra Johanne Selander, Länsstyrelsen Skåne och projektledare för Smart Förnybart.

Högaktuell fråga

Energifrågan har sällan varit så aktuell som nu med höjda elpriser och en stor oro hos allmänheten. Samtidigt är den pågående elektrifieringen, med el från fossilfria energikällor, nödvändig för att klara industrins och transportsektorns klimatomställning. De närmaste årtiondena kommer energisystemet att genomgå en stor omställning och elbehovet kommer att öka.

Om projektet Smart Förnybart

Projektet Smart Förnybart har under två år fokuserat på hur förnybar elproduktion kan integreras i det lokala elsystemet och bidra till att avlasta elnäten. Projektet har bland annat uppnått:

  • En kunskapsbas för förnybar kraftproduktion.
  • En intressentanalys för aktörer med en betydande roll för robust energiförsörjning, med särskilt fokus på eltillförsel, -distribution och -användning.
  • Underlättat samverkan mellan myndigheter och näringsliv genom att belysa målkonflikter och synergier med dagens energipolitik.
  • Ökat kunskapen hos nyckelaktörer på såväl tjänstepersonnivå som hos beslutsfattare.
  • Förslag på lämpliga strategier för att framtidssäkra leveranssäkerhet i svenska region- och lokalnät.

Projektägare är Länsstyrelsen Skåne. Deltagande projektpartners är Länsstyrelserna Västra Götaland och Uppsala, Power Circle, via föreningen Elkraftringen, samt Sustainable Innovation, via Föreningen för energieffektivisering.

Projektledare är Sandra Johanne Selander från Länsstyrelsen Skåne. Biträdande projektledare är Anna Wolf från Power Circle och Anna Karlsson från Länsstyrelsen Uppsala.

Projektet finansieras av Energimyndigheten och har pågått i två år mellan oktober 2020 och september 2022. Inom projektet har fyra regionala dialoger genomförts. En slutrapport, fem kunskapsunderlag och fyra inspelade seminarier har producerats. Ett presentationsmaterial för vidare spridning har också tagits fram. Allt material finns samlat på det webbaserade kunskapsplattformen.

Slutrapport för projektet Smart förnybart (pdf, på Powercircles webbplats) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kunskapsplattform om lokala och regionala energisystem (på Powercircles webbplats) Länk till annan webbplats.

Kontakt