Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 40

Länsstyrelsen Skånes vapen

Kungörelser inom Miljöskydd och Naturskydd

Miljöskydd

Beslut

Genom beslut den 29 september 2022 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Sveriges Stärkelseproducenter,

förening u.p.a. tillstånd enligt miljöbalken för produktion av högst 72 000 ton stärkelsederivat per år på fastigheterna Nöbbelöv 39:3 samt del av 39:1.11:24 och 15:3 i Kristianstads kommun. Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Naturskydd

Föreläggande

KUNGÖRELSEDELGIVNING

Sökes för delgivning: Ägare och nyttjanderättsinnehavare inom föreslagna Naturreservatet Uddarp i Kristianstads kommun. Handlingarna berör följande fastighet: Del av Bockeboda 1:1 iKristianstads kommun samt innehavare av inskrivna rättigheter inom området.

Handling som delges: Föreläggande gällande förslag till beslut den 28 september 2022 om bildande av naturreservatet Uddarp i Kristianstads kommun

Ägare och innehavare av särskild rätt till mark inom det aktuella området föreläggs, enligt 24 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., att yttra sig över förslaget. Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 11 november 2022.

Handlingarna hålls tillgängliga hos Medborgarcentrum i Kristianstads kommun under tiden 7 oktober 2022 till den 11 november 2022. Den finns även som pdf-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats. 

Sökes för delgivning: Ägare och nyttjanderättsinnehavare inom Naturreservatet Asbjär i Trelleborgs kommun. Handlingarna berör följande fastigheter och anläggningar: Trelleborg 8:15, samfälligheten Ugglarp s:3 samt innehavare av inskrivna rättigheter inom området.

Handling som delges: Förslag till beslut om bildande av naturreservatet Asbjär i Trelleborgs kommun

Ägare och innehavare av särskild rätt till mark inom det aktuella området föreläggs, enligt 24 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., att yttra sig över förslaget. Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 11 november 2022.

Handlingarna hålls tillgängliga hos aktförvararen på kommunkontoret i Trelleborg under tiden 7 oktober 2022 till 11 november 2022. Den finns även som pdf-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Sökes för delgivning: Ägare och nyttjanderättsinnehavare inom föreslagna Naturreservatet Örnabjär i Hässleholms kommun. Handlingarna berör följande fastighet: Del av Ynglingarum 8:2 i Hässleholms kommun samt innehavare av inskrivna rättigheter inom området.

Handling som delges: Föreläggande gällande förslag till beslut den 28 september 2022 om bildande av naturreservatet Örnabjär i Hässleholms kommun

Ägare och innehavare av särskild rätt till mark inom det aktuella området föreläggs, enligt 24 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., att yttra sig över förslaget. Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 11 november 2022.

Handlingarna hålls tillgängliga hos aktförvararen hos Kommunledningskontoret i Hässleholms kommun under tiden 7 oktober 2022 till den 11 november 2022. Den finns även som pdf-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Kontakt