Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsernas bedömning om elförsörjningen i södra Sverige

Landshövdingarna i Västra Götalands, Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmars, Blekinges, Skånes och Hallands län har tagit fram en bedömning kring elförsörjningen i södra Sverige utifrån tre givna scenarion.

De aktuella länen står för huvuddelen av svensk livsmedelsproduktion, vilket innebär att en kostnadsökning på el i södra Sverige snabbt kan komma att sprida sig i form av ökade matpriser i hela landet samt, och på sikt, en minskad inhemsk livsmedelsproduktion.

— De ekonomiska och sociala konsekvenserna för samhället är redan här. Både näringsliv och enskilda har stora utmaningar i den ekonomiska situation de befinner sig i, säger Niklas Nordgren, beredskapsdirektör på Länsstyrelsen i Hallands län, som är den länsstyrelse som sammanställt de åtta länens bedömningar.

Skånes näringsliv är brett och branschstrukturen har en specialisering inom områden som livsmedel, förpackning, läkemedel/läkemedelsteknik och kemisk industri. Med oförutsägbara och ökande energipriser skjuts investeringar på framtiden eller förläggs utanför Skåne och SE4. Många delar av det skånska näringslivet signalerar stora problem med anledning av ökade elpriser.

— Det går inte att tillräckligt understryka allvaret för skånskt näringsliv och de företag som står för en stor del av svensk livsmedelsförsörjning, säger Patrik Åkesson, samhällsbyggnadsdirektör vid Länsstyrelsen Skåne.

En mörk vinter

På kort sikt bedöms den tydligaste konsekvensen vara att varsel och uppsägningar kommer att öka, framför allt inom elintensiva branscher. På längre sikt kan fler och fler delar av näringslivet i länen komma att påverkas negativt. Det medför i sin tur ökad arbetslöshet, minskade skatteintäkter och ett ökat behov av försörjningsstöd.

Vid fortsatt höga elpriser och effektbrist bedöms hushåll med barn vara särskilt utsatta eftersom barnfamiljer kan ha det svårare att vara flexibla med sin energianvändning. På längre sikt bedöms socioekonomiskt utsatta gruppers situation förvärras ytterligare och risken för social oro på grund av förstärkta ojämlikheter att öka.

Effektbrist: Under årets kallaste timmar finns ett underskott på eleffekt i Sverige. Eleffekt är den mängd el som produceras och förbrukas i varje enskilt ögonblick.

Källa: Svenska kraftnät

Mer insatser behövs

Länsstyrelserna ser ett behov av insatser. Bland annat måste aviserat högkostnadsskydd för företagen bli klart snabbt. Det är avgörande för att företag ska överleva och kunna ta rationella beslut. Högkostnadsskyddet behöver även inkludera föreningar och andra organisationer.

— Samordning av kommunikation och relevanta åtgärder från ansvariga myndigheter behövs för att minska konsekvenserna i samhället på kort och lång sikt, säger Niklas Nordgren.

Här kan du ta del av rapporten Pdf, 413.8 kB.

Kontakt