Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 28

Länsstyrelsen Skånes vapen

Kungörelser inom Miljöskydd och Vattenverksamhet

Miljöskydd

Ansökan

Copenhagen Malmö Port AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om slutliga villkor för dagvatten från hamnverksamheten på fastigheterna Malmö Hamnen 22:45 m.fl. i Malmö kommun.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 19 augusti 2022.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

ES Power AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för fortsatt drift av gruppstation med maximalt fem vindkraftverk med en högsta totalhöjd om 81 meter på fastigheten Köpinge 46:68 i Kristianstads kommun.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 9 september 2022.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Helsingborgs kommun har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för rening av avloppsvatten på Öresundsverket på fastigheten Verket 1 i Helsingborgs kommun. Verksamheten omfattas av krav på en miljökonsekvensbeskrivning och en sådan har lämnats in i ärendet.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 31 augusti 2022.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

SYSAV Industri AB har tillstånd enligt miljöskyddslagen för hantering av avfall på bl.a. fastigheten Brännoljan 9 i Malmö kommun. Bolaget har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om dispens enligt industriutsläppsförordningen från skyldigheten att följa begränsningsvärde för utsläpp av TVOC från verksamheten (BAT-slutsatser för avfallsbehandling). Dispensen söks fram till den 31 december 2023.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 19 augusti 2022.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Beslut

Genom beslut den 7 juli 2022 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Nordic Sugar AB en tidsbegränsad dispens enligt industriutsläppsförordningen från skyldigheten att följa begränsningsvärde (BAT-slutsats för livsmedels-, dryckes- och mjölkindustrin) för utsläpp av totalkväve från verksamheten på fastigheterna Örtofta 15:35 i Eslövs kommun samt Svenstorp 1:1 och Igelösa 2:1-17:1 i Lunds kommun. Dispensen gäller 4 december 2023 – 15 oktober 2026. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Genom beslut den 6 juli 2022 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Vida HN AB ändringstillstånd enligt miljöbalken för utökad sågverksverksamhet på fastigheterna Hästveda 55:1, 55:4 och 6:49 i Hässleholms kommun. Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Genom beslut den 7 juli 2022 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Wressmarks Jordbruks AB tillstånd enligt miljöbalken för verksamhet omfattande högst 2 500 platser för slaktsvin på fastigheterna Viken 1:1 och Harlösa 46:1 i Eslövs kommun. Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Vattenverksamhet

Samråd

Ägarna av Sågmöllan och Gringelstad mölla i Vramsån samt Fiske- och restaureringsenheten vid Länsstyrelsen Skåne avser söka tillstånd för utrivning av delar av nämnda dämmen och restaurering av åfåran. Åtgärderna berör Gringelstad 53:3, Gringelstad 20:3 och utredda samfälligheter Gringelstad och Lyngsjö i Kristianstads kommun. Som ett led i tillståndsprocessen genomförs nu ett avgränsningssamråd (dnr. 584-22694-2022, 584-22698-2022).

Den som vill lämna synpunkter ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 31 augusti 2022.

För att ta del av samrådsunderlaget kan ni vända er till Länsstyrelsen Skåne.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss