Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 27

Länsstyrelsen Skånes vapen

Kungörelser inom Miljöskydd och Naturskydd

Miljöskydd

Ansökan

Miljöfabriken 2000 AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för avfallsverksamhet med årligt mottagande av maximalt 300 000 ton avfall, varav maximalt 9 000 ton farligt avfall på fastigheten Oxie 26:1 i Malmö kommun. Verksamheten omfattas av krav på en miljökonsekvensbeskrivning och en sådan har lämnats in i ärendet.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 19 augusti 2022.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Beslut

Genom beslut den 30 juni 2022 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Karlshamns Hamn AB slutliga villkor enligt miljöbalken för maximala ljudnivåer nattetid på fastigheten Stilleryd 8:8 m.fl. i Karlshamns kommun. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Naturskydd

Beslut

Naturreservatet Hjällen, Hörby kommun

Länsstyrelsen Skånes beslut den 30 juni 2022 om tillägg av föreskrifter för naturreservatet Hjällen i Hörby kommun, Skåne län hålls tillgängligt hos aktförvararen på kommunkansliet i Hörby kommun under tiden 8 juli 2022 till den 29 juli 2022.

Beslutet finns även som pdf-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Beslutet kan överklagas till Regeringen, Miljödepartementet, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 29 juli 2022.

Kungörelsedelgivning

Sökes för delgivning: Ägare och nyttjanderättsinnehavare inom Naturreservatet Övedskloster i Sjöbo kommun.

Handlingarna berör följande fastigheter och anläggningar: Del av Lunnbergsåkern 1:1, Övedskloster 2:23 och 2:44, dikningsföretaget Kävlingeåns vattenledningsföretag samt innehavare av inskrivna och tillståndsgivna rättigheter inom området.

Handling som delges: Förslag till beslut om bildande av naturreservatet Övedskloster i Sjöbo kommun

Ägare och innehavare av särskild rätt till mark inom det aktuella området föreläggs, enligt 24 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., att yttra sig över förslaget. Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 12 september 2022.

Handlingarna hålls tillgängliga hos aktförvararen på kommunkontoret i Sjöbo under tiden 8 juli 2022 till 12 september 2022. Den finns även som pdf-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss