Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 25

Länsstyrelsen Skånes vapen

Kungörelser inom Miljöskydd och Naturskydd

Miljöskydd

Ansökan

Friskatorpet AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för djurhållande verksamhet på fastigheterna Rinkaby 13:3 och 25:11, Rinkaby södra skjutfält 1:1, Rinkaby norra skjutfält 1:1 samt Nymö 90:3 i Kristianstads kommun.

Ansökan avser djurhållning (i huvudsak ranchdrift) motsvarande 750 djurenheter nöt. Ansökan avser även verksamhet inom Natura 2000-området Rinkaby skjutfält. Verksamheten omfattas av krav på en miljökonsekvensbeskrivning och en sådan har lämnats in i ärendet.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 19 augusti 2022.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Univar Solutions AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om slutliga villkor avseende utsläpp av dagvatten och kylanordningar för cisterner i händelse av brand på fastigheten Kristalloljan 1 i Malmö kommun. Verksamheten omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Seveso).

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 19 augusti 2022.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Beslut

Genom beslut den 15 juni 2022 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Gamla Wärslätt Jordbruks AB förlängd igångsättningstid för tillstånd enligt miljöbalken för utökad djurhållning med slaktsvin på fastigheten Värslätt 2:1 i Eslövs kommun. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Genom beslut den 16 juni 2022 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Landskrona Hamn AB slutliga villkor för utsläpp av dagvatten från skrothantering i tillstånd enligt miljöbalken på fastigheten Fosfaten 18 m.fl. i Landskrona kommun. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Kontakt