Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 23

Länsstyrelsen Skånes vapen

Kungörelser inom Miljöskydd och Naturskydd

Miljöskydd

Ansökan

RECOMA AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för behandling av maximalt 16 000 ton icke-farligt avfall per år inom befintlig industrilokal på fastigheten Kuggen 14 i Hässleholms kommun.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 15 juli 2022.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Stora Markie Gods AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för djurhållande verksamhet på fastigheten Stora Markie 9:7 i Trelleborgs kommun. Ansökan omfattar 1 500 platser för suggor och 13 000 platser för slaktgrisar. Verksamheten omfattas av krav på en miljökonsekvensbeskrivning och en sådan har lämnats in i ärendet.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 15 juli 2022.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Naturskydd

Beslut

Naturreservaten Gropahålet och Lillesjö
Länsstyrelsen Skånes beslut den 2 juni 2022 om nya ordningsföreskrifter i naturreservaten Gropahålet och Lillesjö i Kristianstads kommun hålls tillgängligt hos aktförvararen på Medborgarcentrum i Kristianstad under tiden 10 juni 2022 till 1 juli 2022.

Beslutet finns även som pdf-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Beslutet kan överklagas till Regeringen, Miljödepartementet, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 1 juli 2022.

Naturreservatet Hovdala

Länsstyrelsen Skånes beslut den 2 juni 2022 om bildande av naturreservatet Hovdala på fastigheten Hovdala 1:4 och del av Tormestorp 5:31 samt fastställande av bevarandeplan för Natura 2000 området, Hovdala SE0420334, på del av fastigheterna Hovdala 1:3, 1:4 och Tormestorp 5:31 Hässleholms kommun hålls tillgängligt hos aktförvararen på Kommunledningskontoret i Hässleholms kommun under tiden 10 juni 2022 till den 1 juli 2022.

Beslutet finns även som pdf-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Beslutet kan överklagas till Regeringen, Miljödepartementet, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 1 juli 2022.

Kungörelsedelgivning

Sökes för delgivning: : Ägare och nyttjanderättsinnehavare inom naturreservaten Flommen, Kämpinge strandbad, Ljungskogen och Ljunghusens strandbad i Vellinge kommun, samt naturreservatet Foteviksområdet i Vellinge och Malmö kommun.

Handlingar som ska delges: Förslag på nya ordningsföreskrifter (C-föreskrifter) i naturreservaten Flommen, Kämpinge strandbad, Ljungskogen och Ljunghusens strandbad i Vellinge kommun, samt förslag på ny ordningsföreskrift i naturreservatet Foteviksområdet i Vellinge och Malmö kommun.

Ägare och innehavare av särskild rätt till mark inom det aktuella området föreläggs, enligt 24 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., att yttra sig över förslaget. Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast 5 augusti 2022.

Handlingarna hålls tillgängliga hos aktförvararen på stadshuset i Vellinge kommun under tiden 10 juni 2022 till 5 augusti 2022 De finns även som pdf-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss