Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 18

Länsstyrelsen Skånes vapen

Kungörelser inom Miljöskydd och Naturskydd

Miljöskydd

Ansökan

Bröderna Björklunds Grus AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om ändring av villkor i tillstånd enligt miljöbalken för täktverksamhet på fastigheten Farabol 2:86 m.fl. i Olofströms kommun. Ändringen avser villkor om yta för tankning och uppställning av maskiner.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 10 juni 2022.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Gamla Wärslätt Jordbruks AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om förlängd igångsättningstid för tillstånd enligt miljöbalken för djurhållning omfattande 5 200 platser för slaktsvin samt uppförande av två nya stallar på fastigheten Värslätt 2:1 i Eslövs kommun.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 10 juni 2022.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Lindahls Kyckling AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom

Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för djurhållning med upp till 320 000 platser för fjäderfä på fastigheterna i Mosslunda 8:4 och 8:3 i Kristianstads kommun. Verksamheten omfattas av krav på en miljökonsekvensbeskrivning och en sådan har lämnats in i ärendet.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 10 juni 2022.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Beslut

Genom beslut den 28 april 2022 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Svevia AB slutliga villkor enligt miljöbalken för tillverkning av kemiska produkter på fastigheten Röinge 42:1 i Hässleholms kommun. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Naturskydd

Beslut

Naturreservatet Århultsbäcken

Länsstyrelsen Skånes beslut den 28 april 2022 om bildande av naturreservatet Århultsbäcken på del av Djurholmen 1:5 och 1:6 i Ängelholms kommun hålls tillgängligt hos aktförvararen på miljökontoret i Ängelholms kommun under tiden 6 maj 2022 till den 27 maj 2022.

Beslutet finns även som pdf-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Beslutet kan överklagas till Regeringen, Miljödepartementet, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 27 maj 2022.

Naturreservatet Bjersjöholms ädellövskog

Länsstyrelsen Skånes beslut den 28 april 2022 om utvidgning av och ändrade föreskrifter och undantag för naturreservatet Bjersjöholms ädellövskog på del av fastigheterna Bergsjöholm 1:1, Hedeskoga 3:10 och 10:2 i Ystads kommun hålls tillgängligt hos aktförvararen på kommunkansliet i Ystads kommun under tiden 6 maj 2022 till den 27 maj 2022.

Beslutet finns även som pdf-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Beslutet kan överklagas till Regeringen, Miljödepartementet, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 27 maj 2022.

Kungörelsedelgivning

Sökes för delgivning: Ägare och nyttjanderättsinnehavare inom Naturreservatet Hjällen, i Hörby kommun.

Handlingarna berör följande fastighet: Rörum 10:113, Hörby kommun samt innehavare av inskrivna rättigheter inom denna fastighet som omfattas av naturreservat.

Handling som delges: Förslag 2022-04-28 till tillägg av föreskrifter för naturreservatet Hjällen i Hörby kommun, Skåne län

Ägare och innehavare av särskild rätt till mark inom det aktuella området föreläggs, enligt 24 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., att yttra sig över förslaget. Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 10 juni 2022.

Handlingarna hålls tillgängliga hos aktförvararen på kommunkansliet i Hörby kommun under tiden 6 maj 2022 till den 10 juni 2022. Den finns även som pdf-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.


Kontakt