Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 14

Länsstyrelsen Skånes vapen

Kungörelser inom Naturskydd

Kungörelsedelgivning

Föreläggande

Sökes för delgivning: Ägare och nyttjanderättsinnehavare inom det föreslagna naturreservatet Norra Ripa sandar i Kristianstads kommun enligt områdesavgränsning i nedan angivna handlingar.

Handlingarna berör följande fastigheter och anläggningar: Ripa 16:54, Ripa 44:1, samfälligheten Ripa S:3 samt innehavare av inskrivna rättigheter inom området.

Handling som delges: Förslag till beslut om bildande av naturreservatet Norra Ripa sandar i Kristianstads kommun

Ägare och innehavare av särskild rätt till mark inom det aktuella området föreläggs, enligt 24 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., att yttra sig över förslaget. Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 16 maj 2022.

Handlingarna hålls tillgängliga hos aktförvararen på kommunkontoret i Kristianstad under tiden 8 april till 16 maj 2022. Den finns även som pdf-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Kontakt