Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 11

Länsstyrelsen Skånes vapen

Kungörelser inom Miljöskydd och Naturskydd

Miljöskydd

Beslut

Genom beslut den 10 mars 2022 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Preem AB tillstånd enligt miljöbalken för en årlig lagring och hantering av högst 750 000 ton petroleumprodukter, oljor (inklusive avfallsklassade sådana), petrokemiska produkter och andra kemiska produkter, varav högst 300 000 ton får ha fossilt ursprung, på fastigheterna

Planteringen 1:17 och 1:21 samt Söder 1:3 och 1:4 i Helsingborgs kommun. Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Naturskydd

Beslut

Naturreservatet Christinelunds ädellövskog

Länsstyrelsen Skånes beslut den 9 mars 2022 om bildande av naturreservatet Christinelunds ädellövskog i Helsingborgs kommun hålls tillgängligt hos aktförvararen på kommunstyrelsens förvaltning, Rådhuset i Helsingborg under tiden 18 mars 2022 till 8 april 2022.

Beslutet finns även som pdf-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Beslutet kan överklagas till Regeringen, Miljödepartementet, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 8 april 2022

Kontakt