Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Grundvattenmålet i Skåne nära att nås 2030

En liten fågel som flyger ovanför tistlar. 

Foto: Camilla Zilo

Länsstyrelsen har gjort en ny uppföljning av möjligheten att nå miljömålen i Skåne. För första gången bedöms miljömålet Grundvatten av god kvalitet vara nära att nås till år 2030.

Länsstyrelsen Skåne gör varje år en uppföljning av miljömålen som infördes 1999. Uppföljningen görs numera mot år 2030, precis som för de globala målen.

– Det är glädjande att grundvattenmålen bedöms vara nära att nås, även om det inte går att se tydliga förändringar i miljön ännu. Det är tydligt att när tillräckliga resurser avsätts så genomförs fler och mer omfattande åtgärder och arbetet går framåt i en högre takt, vilket är vad som behövs för att nå målen, säger Jeanette Schlaucher, enhetschef på Länsstyrelsen Skåne.

De senaste årens extrasatsning på grundvatten 2018–2021 har lett till ett förstärkt arbete med skydd av allmänna vattentäkter, tillsyn i vattenskyddsområden och tillsyn av vattenuttag, vilket nu ger genomslag i bedömningen av miljömålet Grundvatten av god kvalitet.

Endast två andra miljömål, Bara naturlig försurning och God bebyggd miljö, bedöms ha en positiv utveckling i Skåne. Miljökvalitetsmålen Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv har en fortsatt negativ utveckling. För Hav i balans samt levande kust och skärgård bedöms utvecklingen numera som entydigt negativ, med anledning av fiskbeståndens tillstånd. För övriga mål går det inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön eller så finns det inte tillräckligt med underlag för att kunna göra en bedömning.

– Många viktiga åtgärder görs i Skåne, men gemensamt för samtliga mål är att arbetet behöver påskyndas och fler åtgärder behöver vidtas för att miljömålen ska kunna nås. Det gäller exempelvis för målet om växthusutsläpp där minskningstakten har stannat av. Tempot måste flerdubblas de kommande åren för att Skåne ska nå sitt regionala mål om 80 procent lägre växthusgasutsläpp år 2030 jämfört med 1990, säger Jeanette Schlaucher.

Om åtgärder

En del av de åtgärder som genomförts under senare år listas i bilagan. Den 1 mars lanseras ett nytt åtgärdsprogram för 2022–2025: ”Tillsammans för ett hållbart Skåne”. Länk till annan webbplats.

Om miljömålen

Av de 16 nationella miljömålen är 15 relevanta för Skåne. Av dessa anses tre vara av sådan karaktär att det inte är relevant att bedöma på regional nivå. De nationella bedömningarna är att Skyddande ozonskikt nås, att Säker strålmiljö är nära att nås, och att Begränsad klimatpåverkan inte nås.

För de mål som bedöms på regional nivå bedömer Länsstyrelsen Skåne att Grundvatten av god kvalitet är nära att nås till år 2030 och att övriga mål inte nås.

www.skanesmiljomal.info Länk till annan webbplats. finns mer information. För varje miljökvalitetsmål beskrivs tillståndet och utvecklingen i den skånska miljön, kompletterat med de viktigaste åtgärderna från senaste året. Vi har dessutom kompletterat med diagram och faktarutor.

För frågor kring miljömålsuppföljningen, kontakta Jeanette Schlaucher, chef på Miljöstrategiska enheten och för frågor kring det nya åtgärdsprogrammet, kontakta Tommy Persson, miljöstrateg och projektledare för programmet.

Kontakt