Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 50

Länsstyrelsen Skånes vapen

Kungörelser inom Miljöskydd och Naturskydd

Miljöskydd

Ansökan

Bama Fresh Cuts AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom

Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för produktion av livsmedel på fastigheten Ättehögen Östra 8 i Helsingborgs kommun.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 21 januari 2022.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Beslut

Genom beslut den 9 december 2021 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Kristianstads kommun ändringstillstånd enligt miljöbalken för att anlägga en lakvattenreningsanläggning i anslutning till Kristianstads centrala reningsverk på fastigheten Kristianstad 3:32 i Kristianstads kommun.

Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Genom beslut den 9 december 2021 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Landskrona Energi Kraft AB slutliga villkor och förlängd prövotid för avledning av avloppsvatten och dagvatten i tillstånd enligt miljöbalken för förbränningsanläggning på fastigheten Reningsverket 1 i Landskrona kommun. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Naturskydd

KUNGÖRELSEDELGIVNING

Sökes för delgivning: Ägare och nyttjanderättsinnehavare inom

Naturreservatet Christinelunds ädellövskog i Helsingborgs kommun.

Handling som delges: Förslag till beslut om bildande av naturreservatet Christinelunds ädellövskog i Helsingborgs kommun

Ägare och innehavare av särskild rätt till mark inom det aktuella området föreläggs, enligt 24 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., att yttra sig över förslaget. Den som vill yttra sig ska göra

det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 21 januari 2022.

Handlingarna hålls tillgängliga hos aktförvararen på kommunstyrelsens förvaltning, Rådhuset i Helsingborgs kommun under tiden 17 december 2021 till 21 januari 2022. Den finns även som PDF-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Kontakt