Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Årets uppföljning av miljömålen är här

En liten fågel som flyger ovanför tistlar. 

Foto Camilla Zilo.

Varje år gör alla 21 länsstyrelser en miljömålsuppföljning som visar hur det egna länet ligger till för att nå de 16 miljömålen och vilka åtgärder som genomförts. Årets uppföljning visar på ett behov av ökad takt i åtgärderna för att målen ska nås.

Uppföljningen av 2021 i Skåne visar att 11 av de 12 miljökvalitetsmål som följs upp på regional nivå bedöms inte kunna nås till år 2030. Av de har två av områdena en positiv utveckling; Bara naturlig försurning och God bebyggd miljö. Två har en fortsatt negativ utveckling; Miljökvalitetsmålen Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv. Utvecklingen i miljön bedöms vara oförändrad jämfört med tidigare. Enda undantaget är Hav i balans samt levande kust och skärgård. Tidigare år har det saknats kunskapsunderlag för att kunna bedöma utvecklingen i miljön. Men med anledning av fiskbeståndens tillstånd bedöms utvecklingen som entydigt negativ. För övriga mål går det inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön eller så finns det inte tillräckligt med underlag för att kunna göra en bedömning. 

Uppföljningen visar också att många viktiga åtgärder görs i Skåne, men att arbetet behöver påskyndas och fler åtgärder behöver vidtas för att utvecklingen ska vända och miljömålen ska kunna nås. Exempel på några viktiga åtgärder som genomförts är:

  • Naturmiljöer i skyddade områden har restaurerats i hög takt, bland annat skötselåtgärder på rikkärrslokaler och restaurering/anläggning av småvatten för lökgroda och strandpadda.
  • Flera biotopvårdande och vandringsfrämjande åtgärder har utförts i Skånes vattendrag.
  • Flera satsningar har gjorts för att skydda dricksvatten, som skydd av allmänna dricksvattentillgångarna, bättre koll på vattenanvändning och förbättrad vattenhushållning.
  • Ökad tillsyn av avloppsreningsverk och små avlopp, anläggande av våtmarker, tvåstegsdiken, strukturkalkning, reduktionsfiske har genomförts för att minska övergödningen.
  • En studie om utsläpp av läkemedelsrester från avloppsreningsverk har genomförts och användas redan som underlag för prioritering inom tillsyn och prövning av verksamheter i länet.

Skånes uppföljning av miljömålen kan du läsa hos länsstyrelsernas miljömålsnätverk RUS - Regional utveckling & samverkan i miljömålssystemet Länk till annan webbplats.

En samlad information om miljömålsarbetet i Sverige finns på webbplatsen Sveriges miljömål.

Sveriges miljömål Länk till annan webbplats.

Bakgrund - Våra beslutade miljömål

I Sverige har vi sagt att vi ska lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta till nästa generation. För att hålla koll på att vi är på väg i den riktningen följs 16 specifika mål upp. Med hjälp av mätningar och inrapporterade åtgärder följer vi upp om målen är på väg att uppnås. Detta är en viktig del i Sveriges genomförande av Agenda 2030, de globala målen för hållbar utveckling.

Länsstyrelsen samordnar arbetet för att nå målen

Länsstyrelsen har uppdraget att samordna det regionala arbetet för att vi ska uppnå de svenska miljömålen. Vi arbetar tillsammans med kommuner, näringsliv, frivilliga organisationer och andra aktörer för att miljömålen ska få genomslag i länet och miljön ska bli bättre. I uppdraget ingår det även följa upp miljömålen i en årlig uppföljning.

Årlig uppföljning

Den regionala årliga uppföljningen är underlag till den nationella uppföljningen som lämnas till regeringen av Naturvårdsverket. Det är också en kunskapskälla om miljöarbetet och miljötillståndet i länen. I år blir också den regionala årliga uppföljningen underlag till den fördjupade utvärdering av miljömålen som görs var fjärde år.

Kontakt