Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 48

Länsstyrelsen Skånes vapen

Kungörelser inom Miljöskydd och Naturskydd

Miljöskydd

Ansökan

Lunds Domkyrka har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för bergtäkt på fastigheten Bosjökloster 1:528 i Höörs kommun med ett totalt uttag om ca 10 500 ton.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 14 januari 2022.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Beslut

Genom beslut den 25 november 2021 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Fiskuppfödning 4 AB tillstånd enligt miljöbalken för fiskodling på fastigheten Nyboholm 2:2 i Kristianstads kommun. Tillståndet gäller förbrukning av maximalt 960 ton foder per kalenderår. Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Naturskydd

Fastställande

Natura 2000

Uppdatering av bevarandeplaner inom Natura 2000-områden

Natura 2000 är ett nätverk av områden med skyddsvärd natur i Europa. Länsstyrelserna fick 2020 ett regeringsuppdrag att uppdatera de bevarandeplaner som berörs av NAP (nationell plan för omprövning av vattenkraft). Länsstyrelsen i Skåne län har den 2 december 2021 fastställt uppdatering av åtta bevarandeplaner inom art- och habitatdirektivet; Billingemölla i Eslövs kommun, Brandeborg i Klippans kommun, Klövabäcken i Svalövs kommun, Klövahallar i Klippans kommun, Lärkesholmssjön i Örkelljunga kommun, Söderåsen i Klippans och Svalövs kommuner, Århultsbäcken i Ängelholms kommun samt Osby skansar i Osby kommun, den sistnämnda revideras inte för att den ingår i NAP utan pga. ny kunskap.

Bevarandeplaner och kartor för Skånes Natura 2000-områden hålls tillgängliga på Länsstyrelsens naturskyddsenhet, Södergatan 5, 205 15 Malmö.
De fastställda bevarandeplanerna finns även som PDF-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress: www.lansstyrelsen.se/skane/N2000 Länk till annan webbplats.
Bevarandeplanerna medför inga nya regler med direkt rättsverkan för någon part. Fastställandet av bevarandeplanerna kan därför ej överklagas.

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss