Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Sedimentet i sjön en del av Finjasjöns övergödningsproblem

Bild på sjö, skog i bakgrunden

Foto: Birgitta Bengtsson, Ekologigruppen AB

Två rapporter om övergödningen i Finjasjön vid Hässleholm har nyligen blivit klara. Resultatet visar att en stor del av problematiken kommer inifrån sjön, från läckage från sediment i sjön.

Återkommande övergödningsproblematik

- Det har gjorts många insatser för att förbättra vattenkvaliteten i Finjasjön och vattnet har blivit mycket bättre under senare decennier. Den ena rapporten visar att det fortfarande finns mycket att göra. Med den nya kunskap vi får i det här projektet kan vi välja rätt insatser framöver, vilket är mycket värdefullt, säger Kristian Wennberg, chef på Länsstyrelsen Skånes vattenenhet.

Finjasjön har under lång tid drabbats av återkommande övergödningsproblem med algblomningar och låga syrgashalter. Problemen har inte försvunnit, trots många åtgärder.

Projekt tillsammans med kommunen

Länsstyrelsen Skåne driver tillsammans med Hässleholms kommun ett projekt, Finjasjön – en balansakt mellan bra och dåligt tillstånd – vad är droppen?, för att undersöka problematiken. Projektet finansieras delvis av Havs- och vattenmyndigheten.

Den ena rapporten, om erosionsriskerna runt Finjasjön, ger positiva besked. Bedömningen är att erosion från åkermark inte är något stort problem och inte på ett avgörande sätt bidrar till att fosfor transporteras till sjön. Annat fosforläckage till exempel via dräneringsrör har inte ingått i studien.

Sedimentläckage dominerar problem under sommaren

Den andra rapporten undersöker fosforläckage till sjön. Slutsatsen är att mer än hälften av fosforbelastningen till sjön beräknas komma från sedimentet och resten från exempelvis jordbruk och avlopp. Under sommaren blir läckaget från sedimenten den dominerande faktorn som driver övergödningsproblemen, och då är riskerna för kraftig algblomning som störst.

- Problemet är att en stor del av den fosfor som har runnit ut i Finjasjön har lagrats i sedimenten, och det kan ta mycket lång tid för sjön att återhämta sig, säger Kristian Wennberg.

Rapporten mynnar ut i förslag på åtgärder:

  • Att fortsätta med att reduktionsfiske. Med mindre fisk i sjön minskar näringsbelastningen.
  • Att minska tillförseln av fosfor från avlopp, jordbruk etc med 20 procent.
  • Att undersöka möjligheten att minska läckaget från sedimentet genom att binda det med aluminium.

Projektets slutrapport planeras till början av 2022.

Här kan du läsa rapporten om erosion Pdf, 4.3 MB.

Här kan du läsa rapporten som sediment Pdf, 2.3 MB.

Kontakt