Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 46

Länsstyrelsen Skånes vapen

Kungörelser inom Miljöskydd och Kulturmiljö

Miljöskydd

Beslut

Genom beslut den 10 november 2021 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne avslagit Hörröds Grusindustri AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för täkt av sand och morän på fastigheterna Hörröd 10:17, 11:15 och S:4 i Kristianstads kommun. Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Kulturmiljö

Beslut

Kulturreservatet Kulturens Östarp

Länsstyrelsen Skånes beslut den 11 november 2021 om bildande av kulturreservatet Kulturens Östarp i Sjöbo kommun hålls tillgängligt hos aktförvararen på kommunhuset i Sjöbo under tiden 19 november 2021 till 10 december 2021.

Beslutet finns även som pdf-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Beslutet kan överklagas till Regeringen, Miljödepartementet, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 10 december 2021.

Kontakt