Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 41

Länsstyrelsen Skånes vapen

Kungörelser inom Miljöskydd och Naturskydd

Miljöskydd

Ansökan

DT Recycling i Eslöv AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för avfallsverksamhet på del av fastigheterna Hammaren 2, Vattenpasset 1 och Eslöv 54:2 i

Eslövs kommun. Ansökan omfattar en hantering av 250 000 ton avfall per kalenderår, varav 25 000 ton får utgöra farligt avfall. Bolaget har även ansökt om Natura 2000-tillstånd för det fall verksamheten bedöms på ett betydande sätt påverka Natura 2000-området Abullahagen i sådan omfattning att tillstånd krävs.

Verksamheten omfattas av krav på en miljökonsekvensbeskrivning och en sådan har lämnats in i ärendet.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 19 november 2021.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Beslut

Genom beslut den 7 oktober 2021 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Primagaz Gasol Sverige AB tillstånd enligt miljöbalken för lagring och hantering av gasol på fastigheterna Stilleryd 2:52 och 2:64 samt del av 8:8 i Karlshamns kommun. Tillståndet omfattar en årlig omsättning på 800 000 ton gasol och förbränning i befintliga panncentraler med en installerad effekt på 12,8 MW. Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Naturskydd

Beslut

Naturreservatet Bökenäset

Länsstyrelsen Skånes beslut den 7 oktober 2021 om utvidgning av och ändrade
B-föreskrifter och undantag för naturreservatet Bökenäset i Kristianstads kommun, med fastigheterna Allarp S:2 och Oppmanna 24:12 samt del av fastigheterna Oppmanna 2:9, 6:3, 9:1, 10:6, 14:1, 23:1, 28:29, 30:2, 32:11 och Västra Staversvad 1:4 i Kristianstads kommun. Handlingarna hålls tillgängliga hos aktförvararen på medborgarcentrum i Kristianstads kommun under tiden 15 oktober 2021 till den 5 november 2021.

Beslutet finns även som PDF-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Beslutet kan överklagas till Regeringen, Miljödepartementet, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 5 november 2021.

Naturreservatet Måkläppen

Länsstyrelsen Skånes beslut den 7 oktober 2021 om nya ordningsföreskrifter i naturreservatet Måkläppen i Vellinge kommun hålls tillgängligt hos aktförvararen på kommunhuset i Vellinge under tiden 15 oktober 2021 till 5 november 2021.

Beslutet finns även som PDF-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Beslutet kan överklagas till Regeringen, Miljödepartementet, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 5 november 2021.

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss