Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Uppföljning av efterlevnad och pandemitillsyn vecka 36:

Sista rapporteringen om efterlevnaden

Under vecka 35 och 36 har Länsstyrelsen Skåne haft en fortsatt dialog med arrangörer och verksamhetsutövare vid idrottsevenemang, gymkedjor samt handelsplatser eftersom dessa platser bedöms som områden med ökad risk för smittspridning.

I denna pressinformation finns en sammanfattning av den lägesbild Länsstyrelsen Skåne tagit fram som visar hur efterlevnaden ser ut utifrån de rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen i Skåne län. Lägesbilden bygger på svar från Skånes kommuner och gäller föregående vecka. I följande pressinformation finns även veckans uppföljning om tillsyn för tillfällig pandemilagstiftning.

Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige, som ger möjlighet till begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelserna kontrollerar att besluten följs. Denna tillsynsrapportering ingår i Länsstyrelsen Skånes lägesbild som förmedlas vidare till Regeringskansliet.

Under vecka 35 och 36 har tillsyn genomförts på såväl distans som i fält samt även genom utskick av information. Länsstyrelsen Skåne har fortsatt dialogen med arrangörer av större idrottsevenemang för att säkerställa att det finns förutsättningar att genomföra dem på ett smittskyddsäkert sätt. Informationsinsats riktat till gymkedjor har följts upp samt har Länsstyrelsen även utfört ett antal fältbesök på gym. En fältinsats har även genomförts avseende simhallar eftersom de nu har börjat öppna upp sin verksamhet för allmänheten. Till sist har Länsstyrelsen även genomfört ett omfattande informationsutskick till alla stora köpcentra och gallerior i Skåne med information om vad som fortsatt gäller och i det utskicket även skickat med informationsblad, skyltar och anslag som butikerna kan använda sig av.

Länsstyrelsen har en fortsatt god dialog med arrangörer och verksamhetsutövare. Många verksamheter uppger att dem har fått besked från sina huvudkontor att plocka ner informationsskyltar och återgå till normalläge. En del verksamheter uttrycker då förvåning när de får tillsynsbesök. Det har även visat sig att många anställda i verksamheter känner sig oroliga och uppger att de inte känner sig trygga med att ta bort alla smittskyddssäkrande åtgärder.

Beskedet som kom i förra veckan om ett relativt snart borttagande av restriktioner har mötts av en försiktighet hos många av de arrangörer och verksamhetsutövare som Länsstyrelsen har dialog med. De flesta har redan lagt upp en plan som innebär en successiv öppning kopplad till en viss försiktighet och har inte för avsikt att ändra den.

Efterlevnadsuppdraget

Veckans rapportering av efterlevnaduppdraget är den sista rapporteringen som genomförs eftersom uppdraget från Regeringen avslutas den 15 september.

Den generella efterlevnaden

Under vecka 35 och 36 har 15 av 33 kommuner uppdaterat grad av efterlevnad och den är fortfarande generellt hög. De aktörer som har svarat anger att läget är ungefär detsamma som för två veckor sedan. Ett identifierat område med risk för ökad smittspridning som nämns i rapporteringen är serveringsställen som framförallt har yngre, dvs 18+, besökare.

Om Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen efterlevs. Länsstyrelserna har även fått i uppdrag att bedriva tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen. Enligt regeringsuppdragen är syftet att regeringen löpande ska få nationella lägesbilder från länsstyrelserna för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

I genomförandet av uppdragen ska länsstyrelserna samverka med Folkhälsomyndigheten, regionerna, företrädare för kommunerna samt andra berörda aktörer inom sina respektive geografiska områden. Om det i lägesbilderna framkommer att rekommendationerna inte efterlevs kan länsstyrelserna i samverkan och dialog med region, kommuner och smittskyddsläkare lyfta upp till regeringen om behov finns att vidta åtgärder.

Här kan du ta del av den regionala uppföljningen av pandemitillsynen vecka 36. Pdf, 590.8 kB.

Den nationella lägesbilden kan du ta del av här.

Kontakt