Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd vecka 37: Sista rapporteringen om efterlevnaden 

Människor i en park

Foto: Mostphotos

Rapporteringen fokuserar till stor del på de kommande lättnaderna och många län lyfter behovet av information och kommunikation gällande dessa.

Följande är en sammanfattning av den sammanställda lägesbilden som visar hur efterlevnaden ser ut utifrån de rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen. Sammanställningen grundar sig på lägesbilder från Sveriges 21 Länsstyrelser. Lägesbilden av efterlevnaden är ett observationsuppdrag som bygger på ögonblicksbilder från aktörer och ska därmed tolkas med försiktighet. Metoden för insamling och analys av efterlevnaden kan skilja sig åt mellan län och kommuner, men rapporteringen omfattar huvudsakligen vecka 35-36.

Efterlevnadsuppdraget

Veckans rapportering av efterlevnaduppdraget är den sista rapporteringen som genomförs eftersom uppdraget från Regeringen avslutas den 15 september.

Den generella efterlevnaden

Efterlevnaden bedöms av 10 län som hög och av 11 län som medel. Läget runt om i landet avseende den generella efterlevnaden tycks vara mer eller mindre oförändrat sedan föregående rapportering. Det verkar vara fortsatt svårt att ta in vad som faktiskt gäller avseende råd, rekommendationer och restriktioner och att fortsatt uppmana människor om det egna ansvaret att följa rekommendationer kombinerat med att många är vaccinerade är en utmaning. Dessutom ser flertalet län en försämrad efterlevnad i samband med beskedet om kommande lättnader av restriktioner.

Efterlevnaden i kollektivtrafiken

Länen rapporterar om en fortsattlångsam ökning i resandet. Följsamheten bedöms dock vara fortsatt oförändrad de senaste två veckorna. Den största risken för trängsel är kopplad till rusningstid.

Vidtagna åtgärder

Södermanland och Gävleborg rapporterar att kommuner börjat planera för återgång från distansarbete medan Uppsala rapporterar att en förskola fått stänga på grund av smittspridning. Västra Götaland rapporterar att näringslivsutvecklare kommer att påminna arrangörer om gällande restriktioner i samband med evenemang.

Behov av åtgärder

Kronoberg, Örebro och Halland lyfter att tydlighet krävs när det blir mer tätt på arbetsplatser. Exempelvis tydlighet kring vilka allmänna råd som gäller och hur goda vanor kan bibehållas. Flera län efterfrågar tydlig kommunikation kring att restriktioner fortfarande gäller samt information om de planerade förändringarna i regelverket i de olika öppningsfaserna. Jämtland rapporterar att det finns behov av kommunikation som fokuserar på vilka restriktioner som är kvar istället för vilka som tas bort en 29/9.

Identifierade särskilda områden och situationer med risk för ökad smittspridning

Riskområden som lyfts i veckans rapportering är bland annat skolor och kollektivtrafiken i och med återgången till närundervisning. Andra områden som nämns är olika slags evenemang, krogar och serveringsställen.

Här kan du läsa sammanfattningen för vecka 37.

Lägesbilden är sammanställd och granskad av Länsstyrelsernas samordningskansli och inrapporterad till Regeringskansliet. Nästa sammanfattning av lägesbilden kommer läggas ut nästa vecka på www.lansstyrelsen.se/skane

Om Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen efterlevs. Enligt regeringsuppdraget är syftet att regeringen löpande ska få nationella lägesbilder från länsstyrelserna för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

I genomförandet av uppdraget ska länsstyrelserna samverka med Folkhälsomyndigheten, regionerna, företrädare för kommunerna samt andra berörda aktörer inom sina respektive geografiska områden. Om det i lägesbilderna framkommer att rekommendationerna inte efterlevs kan länsstyrelserna i samverkan och dialog med region, kommuner och smittskyddsläkare lyfta upp till regeringen om behov finns att vidta åtgärder.

Kontakt