Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Gran- och lärkskog ersätts av ädellöv i stor naturvårdsinsats på östra Kullaberg

Skogsbryn i sommargrönska, träd i bakgrunden, fält i förgrund.

På östra Kullaberg kommer gran och lärkskog att tas bort och ge plats åt ädellöv, även bryn som på bilden kommer att utvecklas. Foto: Johannes Nilsson, Länsstyrelsen Skåne

Länsstyrelsen Skåne tar i höst ett stort steg för att fortsätta utveckla naturvärdena på östra Kullaberg. Stora delar av gran- och lärkplanteringar tas bort och ersätts av ädellövskog.

Naturreservat sedan 1965

Östra Kullaberg har varit naturreservat sedan 1965 och Natura 2000-område sedan 2004. En ny bevarandeplan för Natura 2000 togs fram 2017 och ett nytt beslut för naturreservatet fattades 2020.

– Vi gör det här för att fullfölja de naturvårdsmål som finns för området, så vi kan skapa ännu mer av det som är så unikt med Kullaberg. En insats vi behöver göra är att avverka inplanterad gran och lärk som finns kvar efter tidigare skogsbruk. Istället ger vi mer plats åt den ekologiskt sett mycket viktiga ädellövskogen, som har sin naturliga utbredning i Skåne, säger Daniel Åberg, platschef för Kullabergs naturreservat.

Ovanligt med naturlig ädellövskog

Det finns inte mycket naturlig ädellövskog kvar, vare sig i Sverige eller Europa. På östra Kullaberg har Länsstyrelsen Skåne ambitionen att skapa stora sammanhängande områden av naturlik ädellövskog.

Genom att ta bort gran och lärk vill Länsstyrelsen gynna trädslag som tex bok, ek, lind, skogslönn och ask. Andra insatser som görs är att utveckla brynen – övergången mellan öppna marker och skog – så att de kan bli mer artrika. Gamla träd med vida kronor gynnas för att kunna växa friare, det skapas öppningar i skogen där mer ljus kan nå marken, dessutom skapas mer död ved medan andra träd skadas för att bli rikare på strukturer och substrat. Insatserna påbörjas tidigast 20 september och pågår från och till under ett halvt år i reservatet Östra Kullaberg.

Flera hundra träd fälls

– På sina ställen innebär det ganska omfattande insatser. Vi arbetar med skogsmaskiner och fäller flera hundra träd, utspritt på olika områden. I ett område mellan Larås och södra änden av Djupadalsravinen tas större bestånd med gran och lärk ned. En del arbeten sker nära stigarna. Under den här tiden är det viktigt att tänka på säkerheten. Det är mycket viktigt att alla respekterar de avspärrningar som Länsstyrelsen sätter upp, säger Pernilla Olsson, naturvårdsförvaltare för Kullaberg på Länsstyrelsen Skåne.

Artrikare och vackrare på några års sikt

– Vi är medvetna om att många besökare på Kullaberg uppskattar och använder gran- och lärkskogen. Men när det gäller naturvärdena och den biologiska mångfalden är ädellövskogen oerhört mycket mer värdefull. När vi fäller och transporterar bort granen och lärken blir det en del tomma ytor och slitet och skräpigt på stigarna, och det kan se tråkigt ut i början. Vi kommer att återställa med nya ädellövträd och på ett par års sikt kommer östra Kullaberg bli artrikare, vackrare och ännu mer fantastisk att vistas på, säger Pernilla Olsson.

Film om insatserna:

Här kan du se en film om de planerade insatserna Länk till annan webbplats.

Möjlighet till fältvandring

Länsstyrelsen Skåne erbjöd en fältvandring i området för att på plats ge mer information om insatserna till den som vill veta mer.

Om ädellövskog:

Ädellövskog är den mest artrika skogstypen i Sverige. Kullaberg har mycket värdefulla områden med näringsfattig och näringsrik bokskog och ekskog, ädellövskog i branter och enstaka partier av svämlövskog. Exempel på viktiga arter som lever i dessa miljöer på Kullaberg är månviol, skogsveronika, mindre flugsnappare och mindre hackspett.

Kontakt