Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd vecka 35

Människor i en park

Foto: Mostphotos

Pandemi- och informationströtthet kombinerat med problematiken med att restriktionslättnader riskerar signalera att faran är över påverkar efterlevnaden av råd och negativt.

Följande är en sammanfattning av den sammanställda lägesbilden som visar hur efterlevnaden ser ut utifrån de rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen. Sammanställningen grundar sig på lägesbilder från Sveriges 21 Länsstyrelser. Lägesbilden av efterlevnaden är ett observationsuppdrag som bygger på ögonblicksbilder från aktörer och ska därmed tolkas med försiktighet. Metoden för insamling och analys av efterlevnaden kan skilja sig åt mellan län och kommuner, men rapporteringen omfattar huvudsakligen vecka 33-34.

Den generella efterlevnaden

För rapporteringen av den generella efterlevnaden vecka 35, vilken baseras på underlag från vecka 33 och 34, bedömde 11 län den som hög, och 10 län den som medel. Detta innebär att bedömningen av den generella efterlevnaden är oförändrad sedan föregående rapportering.

I veckans rapportering lyfts särskilt brister avseende att hålla avstånd samt informations- och pandemitrötthet. En informationströtthet kombinerat med en stark önskan att återgå till ”det normala” resulterar i att det verkar vara svårt att ta in vad som faktiskt gäller avseende råd, rekommendationer och restriktioner. Efterlevnaden av råd och rekommendationer för att minska smittspridningen påverkas således negativt av den utbredda pandemitröttheten som finns hos allmänheten kombinerat med problematiken med att restriktionslättnader riskerar signalera att faran är över

Oron inför återgången till arbete och närundervisning och dess konsekvenser för den fortsatta utvecklingen lyfts likt föregående rapportering åter av en majoritet av länen. Det finns även en oro kring ökat antal arrangemang av skilda slag nu när restriktionerna lättats. Det finns en utbredd missuppfattning över vilka restriktioner som gäller.

Efterlevnaden i kollektivtrafiken

Läget i kollektivtrafiken bedöms fortsatt stabilt men vissa län ser ett ökat resande med anledning främst av återgång till närundervisning. Det rapporteras dock från flera län att det förs dialog mellan skolorna och trafikbolagen för att försöka minska risken för trängseln.

Vidtagna åtgärder

Ett flertal vidtagna åtgärder rapporteras under veckan. Bland annat har det inletts ett nätverksarbete i Stockholm, för att stärka samordningen mellan skola och smittskydd. I Södermanland har serveringsställen fått måttband för att mäta avstånd mellan bord och i Gotland har flera arbetsplatser börjat planera för en säker återgång till arbetsplatsen. Gävleborg rapporterar att en kommun följer upp trängselkontroller och påminner just nu om vad som gäller då signaler inkommit om att vissa tror att pandemin är över. Jönköping höll i samband med terminsstart på högskolan ett dialogmöte tillsammans med regionens smittskydd, högskolan, samt representanter från studentkåren i syfte att informera om vilka restriktioner, råd och rekommendationer det är som fortfarande gäller.

Behov av åtgärder

Flera kommuner i länen efterfrågar tydlig information och kommunikation gällande bland annat restriktioner och det egna ansvaret.

Identifierade särskilda områden och situationer med risk för ökad smittspridning

Fortsatt ser flera län skolstarten, återgången till arbetsplatser och den därpå följande befarade trängseln i kollektivtrafiken som potentiella riskområden. Likt föregående rapportering nämns större publika evenemang som riskområden. En del län påpekar även en oro för ökad trängsel och smittspridning när fler aktiviteter kommer flyttas till inomhus på grund av sämre väderförhållanden så småningom.

Här kan du läsa sammanfattningen för vecka 35.

Lägesbilden är sammanställd och granskad av Länsstyrelsernas samordningskansli och inrapporterad till Regeringskansliet. Nästa sammanfattning av lägesbilden kommer läggas ut nästa vecka på www.lansstyrelsen.se/skane

Om Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen efterlevs. Enligt regeringsuppdraget är syftet att regeringen löpande ska få nationella lägesbilder från länsstyrelserna för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

I genomförandet av uppdraget ska länsstyrelserna samverka med Folkhälsomyndigheten, regionerna, företrädare för kommunerna samt andra berörda aktörer inom sina respektive geografiska områden. Om det i lägesbilderna framkommer att rekommendationerna inte efterlevs kan länsstyrelserna i samverkan och dialog med region, kommuner och smittskyddsläkare lyfta upp till regeringen om behov finns att vidta åtgärder.

Kontakt