Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Uppföljning av efterlevnad och pandemitillsyn vecka 32

Under vecka 32 har Länsstyrelsen Skåne prioriterat tillsyn av och information till arrangörer av evenemang samt handelsplatser. Just evenemang samt återgången till vardagen betraktas som riskområden för ökad smittspridning i regionen.

I denna pressinformation finns en sammanfattning av den lägesbild Länsstyrelsen Skåne tagit fram som visar hur efterlevnaden ser ut utifrån de rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen i Skåne län. Lägesbilden bygger på svar från Skånes kommuner och gäller föregående vecka. I följande pressinformation finns även veckans uppföljning om tillsyn för tillfällig pandemilagstiftning.

Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige, som ger möjlighet till begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelserna kontrollerar att besluten följs. Denna tillsynsrapportering ingår i Länsstyrelsen Skånes lägesbild som förmedlas vidare till Regeringskansliet.

Länsstyrelsen Skåne har under vecka 32 valt att prioritera tillsyn och information riktat till arrangörer av evenemang samt verksamhetsutövare på handelsplatser där vi bedömer att det finns en ökad risk för trängsel, exempelvis Malmö Pride/World Pride 2021, Svenska cupen för herrar och Flyinges SM i dressyr.

Under hela sommaren har det pågått väldigt många evenemang runt om i Skåne, stora som små. Det finns ett uppdämt behov av att både arrangera och besöka dessa evenemang vilket göra att de är mycket välbesökta. De större arrangörerna är väl insatta i vilka restriktioner som gäller och får också direktiv från huvudkontor och motsvarande i de fall det finns. När det gäller arrangörer av mindre evenemang så finns det ett behov av information från Länsstyrelsens sida.

Länsstyrelsens generella bedömning är att kampanjerna om att pandemin inte är över och vikten av att hålla avstånd är mycket viktiga i det här läget och bör få en ännu större spridning.

Den generella efterlevnaden

Efterlevnaden bedöms vara fortsatt generellt hög, men det är endast 9 kommuner som uppdaterat grad av efterlevnad.

Evenemang lyfts fram som riskområde vilket kan ge ökat rörelse- och resandemönster i regionen. Skolor i samband med skolstart och återgång till arbetsplatser betraktas också som riskområden.

Om Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen efterlevs. Länsstyrelserna har även fått i uppdrag att bedriva tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen. Enligt regeringsuppdragen är syftet att regeringen löpande ska få nationella lägesbilder från länsstyrelserna för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

I genomförandet av uppdragen ska länsstyrelserna samverka med Folkhälsomyndigheten, regionerna, företrädare för kommunerna samt andra berörda aktörer inom sina respektive geografiska områden. Om det i lägesbilderna framkommer att rekommendationerna inte efterlevs kan länsstyrelserna i samverkan och dialog med region, kommuner och smittskyddsläkare lyfta upp till regeringen om behov finns att vidta åtgärder.

Här kan du ta del av den regionala uppföljningen av pandemitillsynen vecka 32. Pdf, 592.8 kB.

Den nationella lägesbilden kan du ta del av här.

Kontakt