Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd vecka 33

Människor i en park

Foto: Mostphotos

Den generella efterlevnaden fortsätter att försämras i likhet med föregående veckor. Flera län rapporterar en oro för ökad smittspridning i samband med återgången till vardagen med trängsel i kollektivtrafiken som följd.

Följande är en sammanfattning av den sammanställda lägesbilden som visar hur efterlevnaden ser ut utifrån de rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen. Sammanställningen grundar sig på lägesbilder från Sveriges 21 Länsstyrelser. Lägesbilden av efterlevnaden är ett observationsuppdrag som bygger på ögonblicksbilder från aktörer och ska därmed tolkas med försiktighet. Metoden för insamling och analys av efterlevnaden kan skilja sig åt mellan län och kommuner, men rapporteringen omfattar huvudsakligen vecka 27-28.

Den generella efterlevnaden

För den samlade nationella lägesbildsrapporten vecka 33, vilket baseras på rapporter från vecka 32 och 31, bedömde 11 län den samlade generella efterlevnaden som hög och 10 län som medel. Det ger en indikation om en fortsatt försämring av den generella efterlevnaden precis som föregående veckor. Den generella trenden tycks vara att enskilda individers följsamhet, beteende och attityd kopplat till gällande restriktioner fortsatt avtar.

På Gotland rapporteras det om en förbättring i efterlevnaden till följd av minskat besökstryck och informationskampanjer. Efterlevnaden på färjor, restauranger och allmänna platser upplevs ha förbättrats från föregående veckor. I andra län rapporteras om en sjunkande efterlevnad, fortsatta oklarheter kring vilka restriktioner som fortfarande ligger kvar samt en oro för ökad smittspridning i samhället i samband med återgången till vardagen efter semesterperioden.

Efterlevnaden i kollektivtrafiken

Läget i kollektivtrafiken är fortsatt stabilt men ett antal län rapporterar en mindre ökning i resandet. Oron kvarstår för trängsel i kollektivtrafiken i samband med återgång till arbete och skola, särskilt när det gäller unga som inte är vaccinerade i lika hög grad som andra åldersgrupper.

Vidtagna åtgärder

Mer än hälften av länen rapporterar att de inte har något nytt men ett flertal län har arbetat med kommunikationsinsatser och annan planering inför skolstarten och vissa län har arbetat med åtgärder i samband med större publika evenemang.

Behov av åtgärder

En övervägande majoritet av länen uppger att de inte ser några behov av ytterligare åtgärder för tillfället. Flera kommuner efterlyser information om vaccinering riktat till yngre målgrupper och ett län lyfter behovet av information till vaccinerade och personer som haft covid-19 om vilka råd och rekommendationer som fortsatt gäller.

Identifierade särskilda områden och situationer med risk för ökad smittspridning

Flera län ser skolstarten, återgången till arbetsplatser och den därpå följande befarade trängseln i kollektivtrafiken som potentiella riskområden. Andra nämner större publika evenemang och ytterligare några län rapporterar om fortsatt smittspridning från personer som vistats utomlands.

Här kan du läsa sammanfattningen för vecka 33.

Lägesbilden är sammanställd och granskad av Länsstyrelsernas samordningskansli och inrapporterad till Regeringskansliet. Nästa sammanfattning av lägesbilden kommer läggas ut nästa vecka på www.lansstyrelsen.se/skane

Om Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen efterlevs. Enligt regeringsuppdraget är syftet att regeringen löpande ska få nationella lägesbilder från länsstyrelserna för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

I genomförandet av uppdraget ska länsstyrelserna samverka med Folkhälsomyndigheten, regionerna, företrädare för kommunerna samt andra berörda aktörer inom sina respektive geografiska områden. Om det i lägesbilderna framkommer att rekommendationerna inte efterlevs kan länsstyrelserna i samverkan och dialog med region, kommuner och smittskyddsläkare lyfta upp till regeringen om behov finns att vidta åtgärder.

Kontakt