Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Uppföljning av efterlevnad och pandemitillsyn vecka 30

Under vecka 30 har Länsstyrelsen Skåne fortsatt arbeta mycket med tillsyn av semesterorter och turistmål. Malmö och Helsingborg rapporterar om viss trängsel i krogmiljöer.

I denna pressinformation finns en sammanfattning av den lägesbild Länsstyrelsen Skåne tagit fram som visar hur efterlevnaden ser ut utifrån de rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen i Skåne län. Lägesbilden bygger på svar från Skånes kommuner och gäller föregående vecka. I följande pressinformation finns även veckans uppföljning om tillsyn för tillfällig pandemilagstiftning.

Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige, som ger möjlighet till begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelserna kontrollerar att besluten följs. Denna tillsynsrapportering ingår i Länsstyrelsen Skånes lägesbild som förmedlas vidare till Regeringskansliet.

Under vecka 30 har Länsstyrelsen Skåne fortsatt tillsynen på semesterorter och påbörjat en distanstillsynsinsats på Ven i Skåne, ett område med säsongsbetonade verksamheter som samlar många sommargäster och turister. Vi har fortsatt att prioritera distanstillsyn och information riktat till verksamheter på semesterorter och arrangörer av större offentliga tillställningar där vi bedömer att det finns en ökad risk för trängsel. De största arrangemangen som lockar många besökare har vi också besökt i fält. Utöver det har fälttillsyn genomförts av ett urval butiksverksamheter och muséer i områden med många sommarbesökare och turister, där det kan finnas en större risk för trängsel.

Det förekommer fortfarande frågor från verksamhetsutövare om vad som egentligen gäller sedan den 15 juli då de nya lättnaderna infördes, även om frågorna börjar klinga av jämfört med föregående vecka. Det förekommer även stora skillnader mellan verksamhetsutövare, varav vissa anser att alla åtgärdskrav och restriktioner är borttagna medan andra fortfarande arbetar mycket aktivt med smittskyddsarbetet.

Den generella efterlevnaden

Efterlevnaden bedöms vara fortsatt generellt hög, men det är endast 16 kommuner som uppdaterat grad av efterlevnad.

Malmö stad rapporterar om större antal besökare på serveringar och att risk för trängsel uppstår. Man bedömer att kraven på verksamhetsutövare följs i stor utsträckning men att efterlevnaden bland besökarna är sämre. Även Helsingborg rapporterar om trängsel på en krog.

Ystad rapporterar om trängsel vid strandområde.

Samtliga tre namngivna kommuner rapporterar även åtgärder som vidtagits eller ska vidtas för att komma till rätta med trängseln.

Om Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen efterlevs. Länsstyrelserna har även fått i uppdrag att bedriva tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen. Enligt regeringsuppdragen är syftet att regeringen löpande ska få nationella lägesbilder från länsstyrelserna för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

I genomförandet av uppdragen ska länsstyrelserna samverka med Folkhälsomyndigheten, regionerna, företrädare för kommunerna samt andra berörda aktörer inom sina respektive geografiska områden. Om det i lägesbilderna framkommer att rekommendationerna inte efterlevs kan länsstyrelserna i samverkan och dialog med region, kommuner och smittskyddsläkare lyfta upp till regeringen om behov finns att vidta åtgärder.

Här kan du ta del av den regionala uppföljningen av pandemitillsynen vecka 30. Pdf, 582.5 kB.

Den nationella lägesbilden kan du ta del av här.

Kontakt