Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd vecka 31

Människor i en park

Foto: Mostphotos

Fler vaccinerade och restriktioner som lättas gör att följsamheten till kvarvarande råd och rekommendationer avtar något. Nu lyfts också oro för trängsel när skolorna snart börjar.

Följande är en sammanfattning av den sammanställda lägesbilden som visar hur efterlevnaden ser ut utifrån de rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen. Sammanställningen grundar sig på lägesbilder från Sveriges 21 Länsstyrelser. Lägesbilden av efterlevnaden är ett observationsuppdrag som bygger på ögonblicksbilder från aktörer och ska därmed tolkas med försiktighet. Metoden för insamling och analys av efterlevnaden kan skilja sig åt mellan län och kommuner, men rapporteringen omfattar huvudsakligen vecka 27-28.

Den generella efterlevnaden

För den samlade nationella lägesbildsrapporten vecka 31, vilket baseras på rapporter från vecka 29 och 30, bedömde 14 län den samlade generella efterlevnaden som hög och 7 län som medel. Detta innebär en mindre förändring till det sämre jämfört med föregående vecka. Analysen är att i takt med att vaccinationsgraden ökar och det ”dubbla budskapet” i att restriktioner lättar, samt att det är ledigheter och fint väder, minskar följsamheten till kvarvarande råd och rekommendationer.

I rapporteringen av risker lyfts en oro för trängsel när skolorna inom kort öppnar upp för närundervisning. De unga är inte heller vaccinerade i lika hög grad. Flera län rapporterar också att det företrädesvis är yngre människor och familjer som samlas på badplatser, caféer, shoppingcentran med mera. Flera län lyfter trängsel på populära turistmål samt smittspridning från personer som varit utomlands.

Efterlevnaden i kollektivtrafiken

Läget i kollektivtrafiken bedöms som stabilt och följsamheten kan bedömas som oförändrad dessa två veckor.

Vidtagna åtgärder

Flera län fortsätter att vidta åtgärder i form av informationsinsatser, exempelvis informationsblad till butiker, skyltar och avståndsmarkeringar. Trängselvärdar har på vissa håll införts på badplatser, campingar och andra utemiljöer associerade till sommaraktiviteter.

Stockholm rapporterar om förnyad dialog med de tre största fotbollsklubbarna i länet på grund av risk för trängsel och smittspridning i samband med fotbollsevenemang.

Behov av åtgärder

Även denna vecka efterlyser flera län behov av tydlig och lättillgänglig information kring rekommendationerna. Den stegvisa öppningen av samhället ställer krav på tydlig kommunikation kring vilka restriktioner som gäller. Skrivelserna om tydlig och lättillgänglig information kring ändrade rekommendationer från tidigare veckor ligger kvar. 13 län rapporterar att de inte har något nytt.

Identifierade särskilda områden och situationer med risk för ökad smittspridning

Flertalet län nämner serveringsställen som ett stort riskområde för ökad smittspridning. Även populära turistmål och smittspridning från personer som varit utomlands nämns av flera län i veckans rapport.

Här kan du läsa sammanfattningen för vecka 31.

Lägesbilden är sammanställd och granskad av Länsstyrelsernas samordningskansli och inrapporterad till Regeringskansliet. Nästa sammanfattning av lägesbilden kommer läggas ut nästa vecka på www.lansstyrelsen.se/skane

Om Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen efterlevs. Enligt regeringsuppdraget är syftet att regeringen löpande ska få nationella lägesbilder från länsstyrelserna för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

I genomförandet av uppdraget ska länsstyrelserna samverka med Folkhälsomyndigheten, regionerna, företrädare för kommunerna samt andra berörda aktörer inom sina respektive geografiska områden. Om det i lägesbilderna framkommer att rekommendationerna inte efterlevs kan länsstyrelserna i samverkan och dialog med region, kommuner och smittskyddsläkare lyfta upp till regeringen om behov finns att vidta åtgärder.

Kontakt