Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Uppföljning av efterlevnad och pandemitillsyn vecka 28

Under vecka 28 har Länsstyrelsen Skåne fortsatt arbeta mycket med information om de nya riktlinjerna. Malmö stad rapporterar om ett ökat antal besökare på serveringar.

I denna pressinformation finns en sammanfattning av den lägesbild Länsstyrelsen Skåne tagit fram som visar hur efterlevnaden ser ut utifrån de rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen i Skåne län. Lägesbilden bygger på svar från Skånes kommuner och gäller föregående vecka. I följande pressinformation finns även veckans uppföljning om tillsyn för tillfällig pandemilagstiftning.

Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige, som ger möjlighet till begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelserna kontrollerar att besluten följs. Denna tillsynsrapportering ingår i Länsstyrelsen Skånes lägesbild som förmedlas vidare till Regeringskansliet.

Under vecka 28 har Länsstyrelsen Skåne fokuserat på att informera och svara på frågor om de lättnader som infördes den 15 juli. Länsstyrelsen Skåne har också fortsatt att kontakta arrangörer av olika evenemang för att säkerställa att de har förutsättningar att genomföra sitt evenemang på ett smittskyddssäkert sätt eftersom många av evenemangen samlar ett stort antal besökare och risk för trängsel kan uppstå.

Länsstyrelsen får många frågor gällande dansevenemang vid serveringsställen och gränsdragningen mellan kommunens och Länsstyrelsens tillsynsansvar är inte helt tydlig för verksamhetsutövarna. Många verksamhetsutövare, särskilt inom säsongsbetonade verksamheter, vill försöka öka antalet besökare och det kan vara en utmaning att göra detta på ett smittskyddssäkert sätt. Flera butiksverksamheter uppger även att de upplever att det är svårare att begränsa antalet kunder i butiken eftersom allmänheten har uppfattningen att alla restriktioner försvunnit och att det därmed inte längre finns några hinder för hur många som får komma in samtidigt.

Den generella efterlevnaden

Efterlevnaden bedöms vara fortsatt generellt hög, men det är endast 12 kommuner som uppdaterat grad av efterlevnad.

Malmö stad rapporterar om större antal besökare på serveringar och att risk för trängsel uppstår. Man bedömer att kraven på verksamhetsutövare följs i stor utsträckning men att efterlevnaden bland besökarna är sämre. Även Helsingborg rapporterar om trängsel på en krog.

Perstorp och Landskrona rapporterar om risk för trängsel eller köer vid friluftsbad.

Om Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen efterlevs. Länsstyrelserna har även fått i uppdrag att bedriva tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen. Enligt regeringsuppdragen är syftet att regeringen löpande ska få nationella lägesbilder från länsstyrelserna för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

I genomförandet av uppdragen ska länsstyrelserna samverka med Folkhälsomyndigheten, regionerna, företrädare för kommunerna samt andra berörda aktörer inom sina respektive geografiska områden. Om det i lägesbilderna framkommer att rekommendationerna inte efterlevs kan länsstyrelserna i samverkan och dialog med region, kommuner och smittskyddsläkare lyfta upp till regeringen om behov finns att vidta åtgärder.

Här kan du ta del av den regionala uppföljningen av pandemitillsynen vecka 28. Pdf, 585.9 kB.

Den nationella lägesbilden kan du ta del av här.

Kontakt