Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd vecka 29

Människor i en park

Foto: Mostphotos

Vädret, lättnader av restriktioner, fler vaccinerade samt semestertider leder till att motivationen att följa rekommendationer avtar något.

Följande är en sammanfattning av den sammanställda lägesbilden som visar hur efterlevnaden ser ut utifrån de rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen. Sammanställningen grundar sig på lägesbilder från Sveriges 21 Länsstyrelser. Lägesbilden av efterlevnaden är ett observationsuppdrag som bygger på ögonblicksbilder från aktörer och ska därmed tolkas med försiktighet. Metoden för insamling och analys av efterlevnaden kan skilja sig åt mellan län och kommuner, men rapporteringen omfattar huvudsakligen vecka 27-28.

Den generella efterlevnaden

För den samlade nationella lägesbildsrapporten vecka 29, vilket baseras på rapporter från vecka 27 och 28, bedömde 15 län den samlade generella efterlevnaden som hög och 6 län som medel. Detta innebär en förändring till det bättre jämfört med föregående vecka. Dock kan en jämförelse mellan den aktuella rapporteringsperioden och tidigare rapporteringsperioder vara svår då flertalet restriktioner lyfts eller lättats.

Allmänhetens följsamhet av kvarvarande restriktioner att undvika trängsel tenderar att försämras då motivationen att följa råd och rekommendationer avtar något vid lättnader av restriktioner i kombination med ökad vaccinationsgrad, semestertider och det varma vädret. Länen fortsätter även att rapportera ökad trängsel i samband med sommar och semester – vid besöksmål och sommaraktiviteter.

Efterlevnaden i kollektivtrafiken

Kopplat till skarven i övergång till nya rekommendationer ses en spretighet i rapporteringen, både generellt sett och gällande kollektivtrafiken. Följsamheten kan ändå i grund bedömas som oförändrad dessa två veckor.

Vidtagna åtgärder

Flera län fortsätter att vidta åtgärder i form av informationsinsatser. Gotland rapporterar bland annat att vissa handelsplatser har valt att ha kvar anslag om maxantal i sina butiker, trots att detta inte längre krävs. Västra Götaland rapporterar om uppdaterad och regelbunden information kring restriktionerna på kommunens hemsida samt i sociala medier.

Behov av åtgärder

Dalarna, Västernorrland, Värmland och Halland uppger ett fortsatt behov av tydlig och lättillgänglig information kring rekommendationerna. Den stegvisa öppningen av samhället ställer krav på tydlig kommunikation kring vilka restriktioner som gäller. Ytterligare 9 länsstyrelser har kvar skrivelserna kring tydlig och lättillgänglig information kring ändrade rekommendationer från tidigare veckor.

Identifierade särskilda områden och situationer med risk för ökad smittspridning

Flertalet län nämner serveringsställen som ett stort riskområde för ökad smittspridning. Vädret och krogarnas öppettider bidrar till ökad trängsel i kombination med att många verkar tro eller förutsätta att pandemin är över. Andra riskområden som sticker ut i veckans rapportering är handelsplatser inomhus, offentliga rum utomhus, privata sammankomster samt träningslokaler och sportaktiviteter.

Här kan du läsa sammanfattningen för vecka 29.

Lägesbilden är sammanställd och granskad av Länsstyrelsernas samordningskansli och inrapporterad till Regeringskansliet. Nästa sammanfattning av lägesbilden kommer läggas ut nästa vecka på www.lansstyrelsen.se/skane

Om Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen efterlevs. Enligt regeringsuppdraget är syftet att regeringen löpande ska få nationella lägesbilder från länsstyrelserna för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

I genomförandet av uppdraget ska länsstyrelserna samverka med Folkhälsomyndigheten, regionerna, företrädare för kommunerna samt andra berörda aktörer inom sina respektive geografiska områden. Om det i lägesbilderna framkommer att rekommendationerna inte efterlevs kan länsstyrelserna i samverkan och dialog med region, kommuner och smittskyddsläkare lyfta upp till regeringen om behov finns att vidta åtgärder.

Kontakt