Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 28

Länsstyrelsen Skånes vapen

Ansökan och beslut inom Miljöskydd

Miljöskydd

Ansökan

Geberit Production AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om ändringstillstånd enligt miljöbalken för deponering av icke-farligt (inert) avfall inom eget verksamhetsområde på fastigheten Iföverken 15 i Bromölla kommun.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 20 augusti 2021.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Primagaz Gasol Sverige AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för lagring och hantering av gasol på fastigheterna Stilleryd 2:53, 2:64 samt del av 8:8 i Karlshamns kommun. Ansökan omfattar en årlig omsättning på 800 000 ton gasol och förbränning i befintliga panncentraler med en installerad effekt på 12,8 MW. Verksamheten omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Seveso). Verksamheten omfattas av krav på en miljökonsekvensbeskrivning och en sådan har lämnats in i ärendet.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 10 september 2021.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Beslut

Genom beslut den 8 juli 2021 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Ripa Lantbruks AB tillstånd enligt miljöbalken för verksamhet omfattande 1 100 djurenheter nötkreatur på fastigheten Ripa 23:3 i Kristianstads kommun. Natura 2000-tillstånd lämnas också avseende påverkan på Helge å (SE0420307). Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Kontakt