Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Uppföljning av efterlevnad och pandemitillsyn vecka 26

Under vecka 26 har Länsstyrelsen Skåne arbetat mycket med information om de nya riktlinjerna. Länsstyrelsen har noterat att många verksamhetsutövare har fokus på deltagarantal snarare än nödvändiga smittskyddsåtgärder.

I denna pressinformation finns en sammanfattning av den lägesbild Länsstyrelsen Skåne tagit fram som visar hur efterlevnaden ser ut utifrån de rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen i Skåne län. Lägesbilden bygger på svar från Skånes kommuner och gäller föregående vecka. I följande pressinformation finns även veckans uppföljning om tillsyn för tillfällig pandemilagstiftning.

Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige, som ger möjlighet till begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelserna kontrollerar att besluten följs. Denna tillsynsrapportering ingår i Länsstyrelsen Skånes lägesbild som förmedlas vidare till Regeringskansliet.

Under vecka 26 har Länsstyrelsen Skåne bedrivit tillsyn gentemot teatrar, konserthus, biografer, fotbollsklubbar samt en större nöjespark. Länsstyrelsen Skåne har uppmärksammat att det är en del missuppfattningar hos verksamhetsutövare, där fokus legat på att få in maximalt antal deltagare snarare än på nödvändiga smittskyddsåtgärder. Det är fortfarande viktigt att utgå från de förutsättningar som arrangören har för att genomföra ett evenemang på ett smittsäkert sätt, och därefter ta in hanterbart antal deltagare.

Den generella efterlevnaden

Efterlevnaden bedöms generellt vara fortsatt generellt hög. 12 kommuner rapporterar antingen hög eller mycket hög efterlevnad medan en kommun anger medelgrad.

Malmö stad, Landskrona kommun och Perstorps kommun rapporterar om vidtagna åtgärder kopplat till sommaraktiviteter – så som införande av strandvärdar och avståndsmarkeringar vid friluftsbad och stränder.

Om Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen efterlevs. Länsstyrelserna har även fått i uppdrag att bedriva tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen. Enligt regeringsuppdragen är syftet att regeringen löpande ska få nationella lägesbilder från länsstyrelserna för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

I genomförandet av uppdragen ska länsstyrelserna samverka med Folkhälsomyndigheten, regionerna, företrädare för kommunerna samt andra berörda aktörer inom sina respektive geografiska områden. Om det i lägesbilderna framkommer att rekommendationerna inte efterlevs kan länsstyrelserna i samverkan och dialog med region, kommuner och smittskyddsläkare lyfta upp till regeringen om behov finns att vidta åtgärder.

Här kan du ta del av den regionala uppföljningen av pandemitillsynen vecka 26. Pdf, 585.4 kB.

Den nationella lägesbilden kan du ta del av här.

Kontakt