Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd vecka 27

Människor i en park

Foto: Mostphotos

Enligt rapportering är det en utmaning att se till att allmänheten håller sig uppdaterade om vad som gäller kring nya restriktioner och följsamheten riskerar att försämras i samband med lättnader och vaccinering. Det har uppstått trängsel på serveringsställen under EM-matcher.

Följande är en sammanfattning av den sammanställda lägesbilden som visar hur efterlevnaden ser ut utifrån de rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen. Sammanställningen grundar sig på lägesbilder från Sveriges 21 Länsstyrelser. Lägesbilden av efterlevnaden är ett observationsuppdrag som bygger på ögonblicksbilder från aktörer och ska därmed tolkas med försiktighet. Metoden för insamling och analys av efterlevnaden kan skilja sig åt mellan län och kommuner, men rapporteringen omfattar huvudsakligen vecka 26.

Den generella efterlevnaden

Under vecka 26 och 27 bedömer 11 län den samlade generella efterlevnaden som hög och nio län bedömer medel.

Flertalet län lyfter att det är svårt att bedöma efterlevnaden över tid när råd och riktlinjer ändras. En oro som lyfts är att allmänhetens följsamhet av kvarvarande restriktioner riskerar att försämras då motivationen att följa råd och rekommendationer tenderar avta vid lättnader av restriktioner, vaccinering och det varmare vädret. Flertalet län lyfter även risker kopplat till sommar- och semesterperiod.

Efterlevnaden i kollektivtrafiken

Efterlevnaden i kollektivtrafiken bedöms som oförändrad jämfört med senaste rapporteringen. Jönköping och Blekinge noterar ett minskat resande inom kollektivtrafiken i samband med semestrar och skollov medan Västra Götaland, Gotland, Halland, Jämtland och Uppsala ser en ökning i resandet. För Gotland ligger färjebokningarna över ett normalt år.

Vidtagna åtgärder

I Kronoberg, Västra Götaland, Västernorrland och Skåne har informationsinsatser i form av skyltar och trängselvärdar införts på badplatser, campingar och andra utemiljöer associerade till sommaraktiviteter.

Behov av åtgärder

Dalarna och Västernorrland uppger att det finns ett fortsatt behov av kommunikativa insatser i samband med avvecklingen av restriktioner. Likaså lyfter en kommun i Kronoberg att efter lättnader den 1 juli krävs ökat behov av stöd och information riktat till ansvariga för lokaler som hyrs ut, då dessa får fler frågor och bokningar från fler och större sällskap

Identifierade särskilda områden och situationer med risk för ökad smittspridning

Områden med risk för ökad smittspridning som sticker ut i veckans rapportering är privata sammankomster, serveringsställen, handelsplatser inomhus samt offentliga rum utomhus. Gällande serveringsställen nämns bland annat att trängsel har uppstått i samband med fotbolls EM.

Här kan du läsa sammanfattningen för vecka 27.

Lägesbilden är sammanställd och granskad av Länsstyrelsernas samordningskansli och inrapporterad till Regeringskansliet. Nästa sammanfattning av lägesbilden kommer läggas ut nästa vecka på www.lansstyrelsen.se/skane

Om Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen efterlevs. Enligt regeringsuppdraget är syftet att regeringen löpande ska få nationella lägesbilder från länsstyrelserna för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

I genomförandet av uppdraget ska länsstyrelserna samverka med Folkhälsomyndigheten, regionerna, företrädare för kommunerna samt andra berörda aktörer inom sina respektive geografiska områden. Om det i lägesbilderna framkommer att rekommendationerna inte efterlevs kan länsstyrelserna i samverkan och dialog med region, kommuner och smittskyddsläkare lyfta upp till regeringen om behov finns att vidta åtgärder.

Kontakt