Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 26

Länsstyrelsen Skånes vapen

Ansökan och kungörelsedelgivning inom Miljöskydd och Naturskydd

Miljöskydd

Ansökan

Mellanskånes Renhållnings AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om villkorsändring enligt miljöbalken. Ändringen avser momentan lagring av impregnerat trä för avfallsverksamheten på fastigheterna Hassle 32:11 och 1:4 i Eslöv kommun.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 6 augusti 2021.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Naturskydd

Kungörelsedelgivning

Sökes för delgivning: Ägare och nyttjanderättsinnehavare inom den utökade delen av naturreservatet Ugnsmunnarna i Kristianstads kommun enligt områdesavgränsning i nedan angivna handlingar. Handlingarna berör fastigheten IVÖ 10:5 samt innehavare av inskrivna rättigheter inom området.

Handling som delges: Förslag till beslut om utökning av naturreservatet Ugnsmunnarna i Kristianstads kommun

Ägare och innehavare av särskild rätt till mark inom det aktuella området föreläggs, enligt 24 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., att yttra sig över förslaget. Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 6 september 2021.

Handlingarna hålls tillgängliga hos aktförvararen på Medborgarcenter i Kristianstad under tiden 2 juli – 6 september 2021. De finns även som PDF-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Kontakt