Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 25

Länsstyrelsen Skånes vapen

Ansökan, beslut och kungörelsedelgivning inom Miljöskydd och Naturskydd

Miljöskydd

Ansökan

AB Sydsten har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för täktverksamhet på fastigheterna Hardeberga 20:6 och 3:1 samt Sularp 3:1 i Lunds kommun. Verksamheten omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Seveso). Verksamheten omfattas av krav på en miljökonsekvensbeskrivning och en sådan har lämnats in i ärendet.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 20 augusti 2021.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Malmö Mejeri AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om fastställelse av slutliga villkor avseende bolagets kylanläggning i tillstånd enligt miljöbalken för framställning av mjölkprodukter på fastigheten Hällkistan 1 i Malmö kommun.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 20 augusti 2021.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Naturskydd

Beslut

Naturreservatet Fästan

Länsstyrelsen Skånes beslut den 17 juni 2021 om utökning av naturreservatet Fästan i Kristianstad kommun hålls tillgängligt hos aktförvararen på kommunhuset i Kristianstad under tiden 24 juni 2021 till 16 juli 2021.

Beslutet finns även som PDF-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Beslutet kan överklagas till Regeringen, Miljödepartementet, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 16 juli 2021.

Naturreservatet Listarumsåsen

Länsstyrelsen Skånes beslut den 17 juni 2021 om ändrad ordningsföreskrift i Listarumsåsens naturreservat i Tomelilla kommun hålls tillgängligt hos aktförvararen på kommunhuset i Tomelilla under tiden 24 juni 2021 till 16 juli 2021.

Beslutet finns även som PDF-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Beslutet kan överklagas till Regeringen, Miljödepartementet, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 16 juli 2021.

Kungörelsedelgivning

Sökes för delgivning: Ägare och nyttjanderättsinnehavare inom föreslagna utvidgare Naturreservatet Bökenäset i Kristianstads kommun.

Handlingarna berör följande fastigheter: Oppmanna 24:12, Allarp S:2 och del av Oppmanna 18:3, 30:3, 35:4, 5:3 samt del av Karsholm 1:4, Oppmanna 2:9, 6:3, 9:1, 10:6, 14:1, 23:1, 28:29, 30:2, 32:11, 35:2 och Västra Staversvad 1:4 i Kristianstads kommun samt innehavare av inskrivna rättigheter inom området.

Handling som delges: Föreläggande gällande förslag till beslut den

16 juni 2021 om utvidgning av och ändrade B-föreskrifter och undantag för naturreservatet Bökenäset i Kristianstads kommun

Ägare och innehavare av särskild rätt till mark inom det aktuella området föreläggs, enligt 24 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., att yttra sig över förslaget. Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 17 september 2021.

Handlingarna hålls tillgängliga hos medborgarkontoret i Kristianstads kommun under tiden 24 juni 2021 till den 17 september 2021. Den finns även som PDF-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Kontakt