Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Uppföljning av efterlevnad och pandemitillsyn vecka 24

Under vecka 24 har tillsynen utförts på bland annat biografer och ambulerande tivolin. Efterlevnaden bedöms vara fortsatt generellt hög men med viss rapporteringen om att allmänheten följer restriktioner allt mindre i takt med att fler blir vaccinerade.

I denna pressinformation finns en sammanfattning av den lägesbild Länsstyrelsen Skåne tagit fram som visar hur efterlevnaden ser ut utifrån de rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen i Skåne län. Lägesbilden bygger på svar från Skånes kommuner och gäller föregående vecka. I följande pressinformation finns även veckans uppföljning om tillsyn för tillfällig pandemilagstiftning.

Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige, som ger möjlighet till begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelserna kontrollerar att besluten följs. Denna tillsynsrapportering ingår i Länsstyrelsen Skånes lägesbild som förmedlas vidare till Regeringskansliet.

Även denna vecka har Länsstyrelsen Skåne fokuserat tillsynen på privata sammankomster i form av limousiner och partybussar eftersom detta är verksamheter med risk för trängsel. Vidare har tillsynen utförts på biografer och kommande evenemang, inklusive ambulerande tivolin. Länsstyrelsen Skåne har även följt upp informationsutskick till en konstrunda med stickprovstillsyn samt varit i kontakt med ett antal evenemang som det rapporterats in tips om.

Länsstyrelsen Skåne bedömer att de flesta verksamheter där tillsyn utförts under den gångna veckan har haft koll på läget och verksamhetsutövarna vill följa de föreskrifter som finns. Det finns dock fortfarande ett antal mindre verksamheter som inte helt nåtts av information om vad som behöver göras.

Den generella efterlevnaden

Efterlevnaden bedöms generellt vara fortsatt hög då 15 kommuner rapporterar hög eller mycket hög grad av efterlevnad medan en kommun rapporterar medel grad.

Generella iakttagelser

Det är förhållandevis stabilt läge ute bland kommunerna men med viss rapportering kring kopplingen mellan följsamhet till restriktioner och ökad grad av lättnader och vaccinationer. Exempelvis rapporterar Svalöv att folk följer de allmänna råden allt mindre eftersom mer lättnader införs och mer vaccinationer genomförs. Perstorp rapporterar liknande och menar att en återgång till ett mer normalläge leder till att många släpper på följsamheten till restriktioner. Helsingborg rapporterar om trängsel i samband med studenten. Lund lyfter parker och naturområden som ställen med risk för ökad smittspridning.

Om Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen efterlevs. Länsstyrelserna har även fått i uppdrag att bedriva tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen. Enligt regeringsuppdragen är syftet att regeringen löpande ska få nationella lägesbilder från länsstyrelserna för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

I genomförandet av uppdragen ska länsstyrelserna samverka med Folkhälsomyndigheten, regionerna, företrädare för kommunerna samt andra berörda aktörer inom sina respektive geografiska områden. Om det i lägesbilderna framkommer att rekommendationerna inte efterlevs kan länsstyrelserna i samverkan och dialog med region, kommuner och smittskyddsläkare lyfta upp till regeringen om behov finns att vidta åtgärder.

Här kan du ta del av den regionala uppföljningen av pandemitillsynen vecka 24. Pdf, 588 kB.

Den nationella lägesbilden kan du ta del av här.

Kontakt