Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd vecka 25

Människor i en park

Foto: Mostphotos

Allmänheten tenderar att bete sig mindre smittsäkert och risken för trängsel ökar vid varmt väder vid vissa platser. Flera län lyfter midsommarfiranden som riskområde för ökad smittspridning.

Följande är en sammanfattning av den sammanställda lägesbilden som visar hur efterlevnaden ser ut utifrån de rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen. Sammanställningen grundar sig på lägesbilder från Sveriges 21 Länsstyrelser. Lägesbilden av efterlevnaden är ett observationsuppdrag som bygger på ögonblicksbilder från aktörer och ska därmed tolkas med försiktighet. Metoden för insamling och analys av efterlevnaden kan skilja sig åt mellan län och kommuner, men rapporteringen omfattar huvudsakligen vecka 24.

Den generella efterlevnaden

Under vecka 24 och 25 bedömer 11 län den samlade generella efterlevnaden som hög och 10 län bedömer medel.

I veckans rapportering lyfter ett flertal län att det är svårt att jämföra efterlevnaden över tid när råd och rekommendationer ändras. Vädret har i kombination med ökad vaccinationsgrad, minskad smittspridning och lättnader av restriktioner en stor inverkan på allmänhetens följsamhet. Flera län lyfter att allmänheten tenderar att bete sig mindre smittsäkert. Jönköping, Halland och Gotland lyfter att fotbolls EM kan också ha bidragit till ökad trängsel då folk vill titta på matcher tillsammans.

Det rapporteras även om att det är en utmaning att genom kommunikation förmå allmänheten att följa restriktioner och rekommendationer då dessa av allmänheten uppfattas som motsägelsefulla och otydliga.

Efterlevnaden i kollektivtrafiken

Flertalet län rapporterar om minskat resande inom kollektivtrafiken till följd av sommarlov samt påbörjade semestrar. Västra Götaland och Halland rapporterar dock om ökat resande till badplatser. I övrigt bedöms följsamheten av råd och rekommendationer inom kollektivtrafiken som marginellt förbättrad till oförändrad under de senaste två veckorna.

Vidtagna åtgärder

I Uppsala har en kommun satt upp nya affischer på välbesökta platser som en påminnelse om att fortsätta hålla avstånd och respektera att alla inte är vaccinerade än. Västra Götaland rapporterar om informationsinsatser inför sommarledighet och aktiviteter. I Dalarna planerar en kommun för en särskild informationsinsats vid badplatser och parker. I Västernorrland sker fortsatta kommunikationsinsatser om smittläget och gällande rekommendationer. Värmlands länsstyrelse har tagit fram information angående feriearbete för ungdomar riktad till arbetsledare, ungdomar samt deras föräldrar. Västra Götaland rapporterar om stadsvärdar som kommer att finnas på strategiska platser under sommaren för att påminna om att hålla avstånd.

Behov av åtgärder

Flertalet län ser behov av kommunikationsinsatser för att informera om gällande restriktioner och för att få allmänheten att fortsätta följa dessa.

Identifierade särskilda områden och situationer med risk för ökad smittspridning

Flera län lyfter privata sammankomster och framförallt fokus på midsommarfiranden som områden med risk för ökad smittspridning. Även serveringsställen, handelsplatser och paketutlämning inomhus samt arbetsplatser rapporteras som riskområden. I övrigt nämns även skolmiljöer, handelsplatser utomhus, allmänna sammankomster, offentliga rum, träningslokaler samt motorträffar.

Här kan du läsa sammanfattningen för vecka 25.

Lägesbilden är sammanställd och granskad av Länsstyrelsernas samordningskansli och inrapporterad till Regeringskansliet. Nästa sammanfattning av lägesbilden kommer läggas ut nästa vecka på www.lansstyrelsen.se/skane

Om Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen efterlevs. Enligt regeringsuppdraget är syftet att regeringen löpande ska få nationella lägesbilder från länsstyrelserna för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

I genomförandet av uppdraget ska länsstyrelserna samverka med Folkhälsomyndigheten, regionerna, företrädare för kommunerna samt andra berörda aktörer inom sina respektive geografiska områden. Om det i lägesbilderna framkommer att rekommendationerna inte efterlevs kan länsstyrelserna i samverkan och dialog med region, kommuner och smittskyddsläkare lyfta upp till regeringen om behov finns att vidta åtgärder.

Kontakt