Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 23

Länsstyrelsen Skånes vapen

Kungörelsedelgivning Naturskydd

Naturskydd

Kungörelsedelgivning

Sökes för delgivning: Ägare och nyttjanderättsinnehavare inom Naturreservatet Tursköpsskogen i Helsingborgs kommun.

Handlingarna berör följande fastigheter: del av Västraby 24:1 Helsingborgs kommun samt innehavare av inskrivna rättigheter inom området.

Handling som delges: Föreläggande gällande förslag till beslut den 2 juni 2021 om bildande av naturreservatet Tursköpsskogen i Helsingborgs kommun

Ägare och innehavare av särskild rätt till mark inom det aktuella området föreläggs, enligt 24 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., att yttra sig över förslaget. Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast

den 17 september 2021.

Handlingarna hålls tillgängliga hos aktförvararen hos Kommunstyrelsens förvaltning, Rådhuset, Helsingborgs kommun under tiden 11 juni 2021 till

den 17 september 2021. De finns även som PDF-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Kontakt