Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förslag till framtida marina skydd i Öresund

Ålgräsäng

Länsstyrelsen Skåne har, enligt ett regeringsuppdrag, tagit fram förslag på nya områden som anses lämpliga för framtida områdesskydd. Förslaget är baserat på dagens kunskapsläge om naturvärden och påverkansfaktorer i Öresund. Inom projektet har även andra åtgärder diskuterats som ett komplement till områdesskydd.

Öresund är ett unikt marint område där Kattegatts saltvatten möter Östersjöns bräckta vatten. I Öresund lever bland annat tumlare, grå- och knubbsäl, ca 120 fiskarter, friska ålgräsängar och stora musselbankar. År 1932 infördes trålningsförbud vilket ger bottnarna i Öresund en unik orördhet och därmed ett högt ekologiskt värde. Öresund ligger mitt i storstadsregionen Köpenhamn/Malmö som kopplas samman av Öresundsbron.

Regeringsuppdrag att utreda förutsättningar för marint områdesskydd

I juli 2020 fick Länsstyrelsen Skåne i uppdrag av regeringen att utreda förutsättningarna för ett marint områdesskydd i Öresund. Uppdraget förväntas vara slutfört i årsskiftet 2021/2022 då Länsstyrelsen ska presentera vilken skyddsform som är lämpligast att implementera med hänsyn till skyddsbehovet. I uppdraget ingår att redogöra för hur ett områdesskydd kan bidra till att säkerställa ett ekologiskt representativt sammanhängande och funktionellt nätverk av marina skyddade områden.

Regeringsuppdraget har lett fram till ett förslag om möjliga skydd och åtgärder - Fördjupad åtgärdsplan för framtida möjliga marina skydd i Öresund med anledning av Regeringsuppdrag. Synpunkter och kommentarer på remissen kan lämnas till Länsstyrelsen Skåne senast den 12 oktober. Har du synpunkter och kommentarer? Kontakta Charlotte.carlsson@lansstyrelsen.se eller emma.p.persson@lansstyrelsen.se.

Marint skydd i Öresund

Kontakt