Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Uppföljning av efterlevnad och pandemitillsyn vecka 22:

Tillsyn på partybussar

Under vecka 22 har Länsstyrelsen Skånes pandemitillsyn fokuserat på partybussar i samband med studentutsläpp. Landskrona har tagit fram en lösning för hantering av trängsel på stränder.

I denna pressinformation finns en sammanfattning av den lägesbild Länsstyrelsen Skåne tagit fram som visar hur efterlevnaden ser ut utifrån de rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen i Skåne län. Lägesbilden bygger på svar från Skånes kommuner och gäller föregående vecka. I följande pressinformation finns även veckans uppföljning om tillsyn för tillfällig pandemilagstiftning.

Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige, som ger möjlighet till begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelserna kontrollerar att besluten följs. Denna tillsynsrapportering ingår i Länsstyrelsen Skånes lägesbild som förmedlas vidare till Regeringskansliet.

Under vecka 22 har Länsstyrelsen Skåne fokuserat tillsynen på privata sammankomster i form av så kallade partybussar – på grund av att det är en verksamhet med risk för trängsel och eventuell smittspridning. Vid fälttillsyn av partybussar i samband med studentutsläppen har Länsstyrelsen Skåne dock konstaterat att de verkar vara medvetna om begränsningen till åtta passagerare.

Fokus har även varit på att inventera verksamhetsutövare och arrangörer som berörs av de ändrade begränsningarna från den 1 juni – exempelvis teatrar, biografer, sportarenor och konserthus/arenor. Övrig tillsyn har berört framförallt djurparker, golfbanor och handelsplatser.

Den generella efterlevnaden

13 av 33 kommuner anger grad av efterlevnad under vecka 22 och efterlevnadsgraden bedöms som generellt hög. Kommunerna rapporterar att läget är stabilt samt att sedan 1 juni har diverse verksamheter successivt öppnat.

Generella iakttagelser

Malmö stad rapporterar att den primära trenden är fortsatt den samma, aktiviteten stiger långsamt. Aktiviteten som arbetsplatserna är i stort sett på samma nivå som den har varit sedan mitten på april. I Helsingborg är aktiviteten i bostäder, på arbetsplatser och för shopping och nöje nu på samma nivåer som före pandemin. Perstorps kommun rapporterar att varierande och ofta förhållandevis få använder munskydd i kollektivtrafik, även då det är mycket folk eller i rusningstid.

Vidtagna åtgärder

I Bromölla har information om anpassade restriktioner som gäller från den 1 juni gått ut till anställda och invånare. Landskrona rapporterar om en lösning för hantering av trängsel vid stränder. Lösningen är en digital trängselupplysning där strandvärdar rapporterar via MS forms som kopplas till en ”speedmätare” på webben. Rapporteringen kommer sannolikt ske två gånger i timmen och trängseln kommer visas i tre olika nivåer. Malmö stad arbetar aktivt med förebyggande insatser för att minska risk för trängsel på stränder och parker. Perstorps kommun har beställt "fotavtryck" för att markera avstånd vid badanläggningar.

Om Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen efterlevs. Länsstyrelserna har även fått i uppdrag att bedriva tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen. Enligt regeringsuppdragen är syftet att regeringen löpande ska få nationella lägesbilder från länsstyrelserna för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

I genomförandet av uppdragen ska länsstyrelserna samverka med Folkhälsomyndigheten, regionerna, företrädare för kommunerna samt andra berörda aktörer inom sina respektive geografiska områden. Om det i lägesbilderna framkommer att rekommendationerna inte efterlevs kan länsstyrelserna i samverkan och dialog med region, kommuner och smittskyddsläkare lyfta upp till regeringen om behov finns att vidta åtgärder.

Här kan du ta del av den regionala uppföljningen av pandemitillsynen vecka 22. Pdf, 587.3 kB.

Den nationella lägesbilden kan du ta del av här.

Kontakt