Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Uppföljning av efterlevnad och pandemitillsyn vecka 21:

Tillsyn på torghandel och djurparker

Länsstyrelsen Skåne fortsätter att utföra tillsyn på handelsplatser med fokus på torghandel. Länsstyrelsen Skåne har även prioriterat dialog med verksamhetsutövare och allmänheten om regelförändringarna som gäller från och med 1 juni.

I denna pressinformation finns en sammanfattning av den lägesbild Länsstyrelsen Skåne tagit fram som visar hur efterlevnaden ser ut utifrån de rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen i Skåne län. Lägesbilden bygger på svar från Skånes kommuner och gäller föregående vecka. I följande pressinformation finns även veckans uppföljning om tillsyn för tillfällig pandemilagstiftning.

Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige, som ger möjlighet till begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelserna kontrollerar att besluten följs. Denna tillsynsrapportering ingår i Länsstyrelsen Skånes lägesbild som förmedlas vidare till Regeringskansliet.

Under vecka 21 har Länsstyrelsen Skåne fokuserat tillsynen på handelsplatser – i stor utsträckning på permanent torghandel. Länsstyrelsen Skåne har även fortsatt med tillsynen av djurparker samt inlett dialog med konstföreningar som planerar konstrundor i sommar.

En omfattande arbetsuppgift som Länsstyrelsen Skåne har prioriterat den senaste veckan är frågor från verksamhetsutövare och allmänhet om regelförändringarna som börjar gälla den 1 juni. Många av frågorna handlar om vad som gäller och vilka arrangemang som kan genomföras. En vanlig missuppfattning är att det lättade regelverket även avser privat sammankomst.

Länsstyrelsen Skåne bedömer att verksamhetsutövare generellt efterlever den tillfälliga Covid-19-lagstiftningen väl och att de är angelägna om att ha en god dialog med Länsstyrelsen som tillsynsmyndighet. Verksamhetsutövarna inom torghandel har ännu inte riktigt genomfört alla åtgärder men är på god väg, störst framgång för de torghandelsplatser där kommunen har varit proaktiv och hjälpt till med åtgärder. När det gäller djurparkerna så har verksamhetsutövarna många frågor om bestämmelserna som kan vara lite olika beroende hur djurparken definieras och vilka övriga verksamheter som finns på området; café, restaurang, butiker och olika event.

Den generella efterlevnaden

Efterlevnaden bedöms vara fortsatt generellt hög men det är endast 18 av 33 kommuner som har angett grad av efterlevnad.

Vidtagna åtgärder

Malmö stad rapporterar att de arbetar aktivt med förebyggande insatser för att minska risk för trängsel på stränder och parker. Analys görs kring vilka platser där trängsel kan uppstå och vilka åtgärder som rekommenderas.

Om Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen efterlevs. Länsstyrelserna har även fått i uppdrag att bedriva tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen. Enligt regeringsuppdragen är syftet att regeringen löpande ska få nationella lägesbilder från länsstyrelserna för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

I genomförandet av uppdragen ska länsstyrelserna samverka med Folkhälsomyndigheten, regionerna, företrädare för kommunerna samt andra berörda aktörer inom sina respektive geografiska områden. Om det i lägesbilderna framkommer att rekommendationerna inte efterlevs kan länsstyrelserna i samverkan och dialog med region, kommuner och smittskyddsläkare lyfta upp till regeringen om behov finns att vidta åtgärder.

Här kan du ta del av den regionala uppföljningen av pandemitillsynen vecka 20. Pdf, 587 kB.

Den nationella lägesbilden kan du ta del av här.

Kontakt