Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Unik datering av kvarndamm på Österlen

Lerig plats vid en grupp stenar vid en å

Foto: Arkeologerna

I samband med en arkeologisk undersökning av dammvallen vid Valsmöllan i Östra Tommarp lyckades arkeologer ta prover från ekstockar i vallens botten. Nu har en dendrokronologisk undersökning av träproverna utförts. Resultatet visar att träproverna härrör från virke som dels avverkats någon gång efter 1094, troligen under 1100-talets allra första decennier, och dels kring 1300-talets mitt.

- Vi är förtjusta över dateringen, säger länsantikvarie Britta Roos. Det mest fantastiska är att den stämmer så väl med den tid då vi vet att en kvarn först uppfördes på platsen I ett gåvobrev för Tommarps kloster skrivet år 1161 av danske Kung Valdemar omtalas fem kvarnar vid namn. Fyra av dem ligger ännu kvar på sina ursprungliga platser i Östra Tommarp, och Valsmöllan är en av dem.

Tillhör de äldsta kvarnarna i landet

Eftersom de två stockarna verkar ha ingått i en gemensam konstruktion är det mest troligt att den äldsta stocken kom att användas i dammvallen först på 1300-talet, ett par hundra år efter att kvarnen uppfördes. Att timmer återanvändes var vanligt vid denna tid.

- Att kvarnarna i Östra Tommarp tillhör de äldsta som vi känner till i landet gör fyndet ännu märkvärdigare. Det är först på 1100-talet som kvarnar över huvud taget dyker upp i källorna och alltså först då vi har säkert belägg för dem, fortsätter Britta Roos.

Thumantorp - betydelsefull medeltida stad

Att några av de äldsta kända kvarnarna finns just i Östra Tommarp är ingen slump. Här låg under medeltiden den betydelsefulla danska staden Thumathorp, med eget kloster, myntverk och hospital.

Översyn av kvarnmiljöer

Just nu pågår ett stort arbete med kunskapsuppbyggnad kring äldre kvarnmiljöer i landet. Det har att göra med det arbete som samtidigt bedrivs för att förbättra vattenkvaliteten och förutsättningarna för ekologiska värden i våra vattendrag. I det arbetet behöver ofta äldre fördämningar åtgärdas så att fiskar och andra organismer kan passera, vilket påverkar kulturmiljöerna.

Viktigt med kunskap

- Då är det viktigt att vi känner till så mycket som möjligt om platsens historia, så att vi på bästa sätt kan anpassa åtgärder och ta hänsyn till de värden som finns, förklarar Britta Roos. Därför inventerar vi från länsstyrelsens sida kontinuerligt kulturhistoriskt intressanta miljöer vid våra vattendrag. Vi lär oss hela tiden nya saker som kan komma att påverka hur vi hanterar den här typen av miljöer i framtiden.

Kontakt