Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Skånekusten riskområde för översvämning och erosion

Strandlinje i solnedgång

Bild från Mossbystrand. Foto: Susanne Åberg, Länsstyrelsen Skåne

I en ny rapport till regeringen pekas tio riskområden för ras, skred och översvämning ut. Ett av dessa är Skåne-Hallandskusten.

Skåne särskilt utsatt

‑Länsstyrelsen Skåne välkomnar att Skåne-Hallandskusten identifierats som ett sammanhängande riskområde. Skåne och Halland är särskilt utsatta för översvämning och erosion. Här finns lätteroderade sandstränder där påverkan ökar påtagligt i ett förändrat klimat eftersom landhöjningen inte kompenserar för en stigande havsnivå. Här finns också viktig infrastruktur och lågt belägna kuststäder som är särskilt utsatta för effekterna av ett förändrat klimat, säger Pär Persson, vattenstrateg.

Uppdrag från regeringen

Statens geotekniska institut, SGI, och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, fick 2019 i uppdrag av regeringen att identifiera områden där det finns risk för ras, skred, erosion och översvämning som är klimatrelaterade. Fokus har varit att identifiera större regionöverskridande riskområden där riskerna är komplexa och kräver samarbete för att kunna förebyggas, detta för att få en nationell överblick av situationen.

I rapporten som nu överlämnats rangordnas tio områden i Sverige där sådana klimatrelaterade risker är särskilt stor.

Stort behov av insatser

‑ Förhoppningsvis innebär utpekandet att frågan uppmärksammas hos aktörer som har möjlighet att förebygga framtida risker och att förutsättningarna ökar för att genomföra och finansiera de åtgärder som det finns behov av. Länsstyrelserna i Skåne och Halland har tagit initiativ till att kommuner och andra intressenter samverkar inom Regional kustsamverkan om hur en stigande havsnivå kan hanteras. Pågående samverkan har identifierat att det finns ett stort behov av insatser, säger Pär Persson.

Kontakt