Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd vecka 22

Skylt på buss som anvisar om att resenärer ska använda de bakre dörrarna

Foto: Mostphotos

Flertalet län lyfter att efterlevnaden är lägre bland personer som redan är vaccinerade. Tydlig kommunikation kring vilka restriktioner som gäller efterfrågas av flera län.

Följande är en sammanfattning av den sammanställda lägesbilden som visar hur efterlevnaden ser ut utifrån de rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen. Sammanställningen grundar sig på lägesbilder från Sveriges 21 Länsstyrelser. Lägesbilden av efterlevnaden är ett observationsuppdrag som bygger på ögonblicksbilder från aktörer och ska därmed tolkas med försiktighet. Metoden för insamling och analys av efterlevnaden kan skilja sig åt mellan län och kommuner, men rapporteringen omfattar huvudsakligen vecka 21.

Den generella efterlevnaden

Den samlade generella efterlevnaden vecka 22 bedöms av 10 län som medel och av 11 län som hög. Det är svårt att uppmana människor att följa rekommendationerna när smittspridningen sjunker. Därför är samverkan mellan olika aktörer av vikt inför lättnader av restriktioner och under återöppning av samhället.

Idag den 1 juni träder förändringar av förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 i kraft. Flera län fortsätter rapportera att det är en utmaning att tillse att allmänhet och verksamheter håller sig uppdaterade om aktuella regler och rekommendationer.

I likhet med tidigare veckors rapportering framhåller länen att personer som vaccinerats tenderar att inte följa råd, rekommendationer och riktlinjer, vilket påverkar verksamhetsutövare negativt. Ungdomar fortsätter också att samlas i grupper.

Efterlevnaden i kollektivtrafiken

Följsamheten av råd och rekommendationer inom kollektivtrafiken bedöms vara oförändrad denna vecka jämfört med förra veckan. Efterlevnaden av munskyddsanvändning rapporteras vara medel i två län och låg i 17 län.

Jönköping rapporterar att de anpassat turerna i förhållande till skolavslutningarna, samt att Socialstyrelsen har gett länstrafiken munskydd i 50-pack för utdelning till resenärer som köper 30- eller 40-dagars resekort. Stockholm har inlett planering för kommunikationsinsatser inför sommarens förändringar av reserestriktionerna.

Vidtagna åtgärder

Västernorrland uppger fortsatta kommunikationsinsatser om smittläget och rekommendationer. Norrbotten rapporterar att en kommun genomför kommunikationsinsatser samt har dialog med elevrådet på en gymnasieskola. I Uppsala använder en kommun e-postutskick till serveringsställen med förtydligade skyldigheter samt rättigheter kring öppethållande. Region Gotland har anlitat ”Covidriddarna” som kommer rida ut under vecka 27–31 i Visby till välbesökta platser runt om i länet där det finns risk för trängsel. Syftet är att sprida budskap om att hålla avstånd. I Halland kommer den regionala munskyddsrekommendationen att upphöra från och med den 1 juni.

Behov av åtgärder

Dalarna, Jönköping, Kronoberg, Norrbotten, Värmland och Västerbotten lyfter att den stegvisa öppningen av samhället ställer krav på tydlig kommunikation kring vilka restriktioner som gäller. Västernorrland uppger att det finns fortsatt behov för information till personer som är vaccinerade eller har haft covid-19 om att fortsätta följa gällande rekommendationer och råd.

Identifierade särskilda områden och situationer med risk för ökad smittspridning

I veckans rapportering lyfts framförallt privata sammankomster, serveringsställen, handelsplatser inomhus, skolmiljöer, arbetsplatser samt offentliga rum utomhus som områden med risk för ökad smittspridning. Andra riskområden som nämns är allmänna sammankomster, offentliga rum inomhus, träningslokaler, kollektivtrafiken och motorträffar.

Här kan du läsa sammanfattningen för vecka 22.

Lägesbilden är sammanställd och granskad av Länsstyrelsernas samordningskansli och inrapporterad till Regeringskansliet. Nästa sammanfattning av lägesbilden kommer läggas ut nästa vecka på www.lansstyrelsen.se/skane

Om Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen efterlevs. Enligt regeringsuppdraget är syftet att regeringen löpande ska få nationella lägesbilder från länsstyrelserna för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

I genomförandet av uppdraget ska länsstyrelserna samverka med Folkhälsomyndigheten, regionerna, företrädare för kommunerna samt andra berörda aktörer inom sina respektive geografiska områden. Om det i lägesbilderna framkommer att rekommendationerna inte efterlevs kan länsstyrelserna i samverkan och dialog med region, kommuner och smittskyddsläkare lyfta upp till regeringen om behov finns att vidta åtgärder.

Kontakt