Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Uppföljning av efterlevnad och pandemitillsyn vecka 20: Fält- och distanstillsyn på handelsplatser

Länsstyrelsen Skåne fortsätter att utföra tillsyn på handelsplatser. Alla skolor i Skåne har fått ett utskick för att kunna nå ut till elever och vårdnadshavare med information om att även elever ska handla ensamma.

I denna pressinformation finns en sammanfattning av den lägesbild Länsstyrelsen Skåne tagit fram som visar hur efterlevnaden ser ut utifrån de rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen i Skåne län. Lägesbilden bygger på svar från Skånes kommuner och gäller föregående vecka. I följande pressinformation finns även veckans uppföljning om tillsyn för tillfällig pandemilagstiftning.

Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige, som ger möjlighet till begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelserna kontrollerar att besluten följs. Denna tillsynsrapportering ingår i Länsstyrelsen Skånes lägesbild som förmedlas vidare till Regeringskansliet.

Under vecka 20 har Länsstyrelsen Skåne fokuserat såväl fält- som distanstillsyn på handelsplatser samt påbörjat tillsyn av djurparker. Anledningen till valet av fokusområde är att det generellt finns flest tillsynsobjekt på handelsplatser. Distanstillsyn har genomförts på vissa handelsplatser i de kommuner som har störst smittspridning. Länsstyrelsen Skåne har även skickat ut information till alla skolor i Skåne och bett skolledare att informera elever och vårdnadshavare om problemet att många unga handlar i grupp. Målet med skolbrevet är att få till en förändring i syfte att minska risken för trängsel i butikerna.

Länsstyrelsen Skåne bedömer att verksamhetsutövare generellt efterlever den tillfälliga Covid-19-lagstiftningen väl och att de är angelägna om att ha en god dialog med Länsstyrelsen som tillsynsmyndighet. I många fall är det egenansvaret hos besökare eller kunder som brister. Missuppfattningar gällande de begränsningar som börjar gälla från och med juni 2021 har noterats och det är viktigt att fortsätta informera om vad som gäller för verksamheterna.

Den generella efterlevnaden

Efterlevnaden bedöms vara fortsatt generellt hög men det är endast 14 av 33 kommuner som har angett grad av efterlevnad.

Malmö stad rapporterar att efterlevnaden av de allmänna råden är fortsatt god om än med en högre nivå av aktivitet. Antalet resor ökade märkbart, med cirka 20 procent, under Valborgshelgen och har sedan dess permanentats på en högre nivå.

Vidtagna åtgärder

I Hässleholm har kommunen gått ut med fortsatta uppmaningar till distansarbete till och med åtminstone 15 september 2021.

Om Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen efterlevs. Länsstyrelserna har även fått i uppdrag att bedriva tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen. Enligt regeringsuppdragen är syftet att regeringen löpande ska få nationella lägesbilder från länsstyrelserna för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

I genomförandet av uppdragen ska länsstyrelserna samverka med Folkhälsomyndigheten, regionerna, företrädare för kommunerna samt andra berörda aktörer inom sina respektive geografiska områden. Om det i lägesbilderna framkommer att rekommendationerna inte efterlevs kan länsstyrelserna i samverkan och dialog med region, kommuner och smittskyddsläkare lyfta upp till regeringen om behov finns att vidta åtgärder.

Här kan du ta del av den regionala uppföljningen av pandemitillsynen vecka 20. Pdf, 588.8 kB.

Den nationella lägesbilden kan du ta del av här.

Kontakt