Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Uppföljning av och pandemitillsyn och efterlevnad vecka 19:

Fortsatt tillsyn på demonstrationer

Länsstyrelsen Skåne fortsätter att bedriva tillsyn på demonstrationer i Malmö samt i butiker på sommar- och turistorter.

I denna pressinformation finns en sammanfattning av den lägesbild Länsstyrelsen Skåne tagit fram som visar hur efterlevnaden ser ut utifrån de rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen i Skåne län. Lägesbilden bygger på svar från Skånes kommuner och gäller föregående vecka. I följande pressinformation finns även veckans uppföljning om tillsyn för tillfällig pandemilagstiftning.

Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige, som ger möjlighet till begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelserna kontrollerar att besluten följs. Denna tillsynsrapportering ingår i Länsstyrelsen Skånes lägesbild som förmedlas vidare till Regeringskansliet.

Under vecka 19 har Länsstyrelsen Skåne fortsatt att fokusera verksamheten proaktivt genom information till och tillsyn hos verksamhetsutövare som bedriver säsongsbetonade verksamheter. Information om Covid-19-lagen med tillhörande förordning och föreskrift har gått ut till djurparker och nöjesparker. En fortsatt inventeringen av campingplatser med bad-, sport-eller butiksverksamhet har utförts. Länsstyrelsen Skåne har även bedrivit tillsyn i butiker på sommar-och turistorter. Under lördagen bedrevs tillsyn på demonstrationer i Malmö.

Bakgrunden till Länsstyrelsen Skånes prioritering vid valet av tillsyn är bedömningen att det kommer att bli en ökad aktivitet i de säsongsbetonade verksamheterna. Något som sannolikt kan leda till en ökad trängsel. Detsamma gäller demonstrationerna i Malmö.

Generellt efterlever verksamhetsutövare den tillfälliga Covid-19-lagstiftningen väl och de är angelägna om att ha en god dialog med Länsstyrelsen som tillsynsmyndighet. Verksamhetsutövarna är också fortsatt villiga att skicka in underlag i distanstillsynsärenden. Verksamhetsutövarna lyfter dock fram att uppmaningen om att handla ensam är svår för kunder att följa.

Den generella efterlevnaden

Efterlevnaden bedöms fortsatt vara generellt hög baserat på rapportering från 16 av 33 kommuner. Inga större förändringar tycks ha skett under den senaste veckan. Efterlevnaden i kollektivtrafiken bedöms också vara generellt hög.

Generella iakttagelser

Perstorps kommun rapporterar att få resenärer använder munskydd samt att livsmedelsbutiker under dagtid är ett riskområde - men öppna uteserveringar minskar risk för trängsel på serveringar. Kristianstad kommun upplever att fler elever i de lägre årskurserna blir smittade.

Om Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen efterlevs. Länsstyrelserna har även fått i uppdrag att bedriva tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen. Enligt regeringsuppdragen är syftet att regeringen löpande ska få nationella lägesbilder från länsstyrelserna för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

I genomförandet av uppdragen ska länsstyrelserna samverka med Folkhälsomyndigheten, regionerna, företrädare för kommunerna samt andra berörda aktörer inom sina respektive geografiska områden. Om det i lägesbilderna framkommer att rekommendationerna inte efterlevs kan länsstyrelserna i samverkan och dialog med region, kommuner och smittskyddsläkare lyfta upp till regeringen om behov finns att vidta åtgärder.

Här kan du ta del av den regionala uppföljningen av pandemitillsynen vecka 19. Pdf, 586.9 kB.

Den nationella lägesbilden kan du ta del av här.

Kontakt