Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Uppföljning av och pandemitillsyn och efterlevnad vecka 18:

Skolelever handlar i grupp

Mindre verksamheter på sommar- och turistorter förbereder sig inför ökat antal besökare. Länsstyrelsen Skåne har varit i kontakt med skolor för att förbereda ett utskick eftersom man ser att skolelever gärna handlar i grupp.

I denna pressinformation finns en sammanfattning av den lägesbild Länsstyrelsen Skåne tagit fram som visar hur efterlevnaden ser ut utifrån de rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen i Skåne län. Lägesbilden bygger på svar från Skånes kommuner och gäller föregående vecka. I följande pressinformation finns även veckans uppföljning om tillsyn för tillfällig pandemilagstiftning.

Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige, som ger möjlighet till begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelserna kontrollerar att besluten följs. Denna tillsynsrapportering ingår i Länsstyrelsen Skånes lägesbild som förmedlas vidare till Regeringskansliet.

Länsstyrelsen Skåne har under vecka 18 fortsatt att fokusera verksamheten proaktivt genom att utföra tillsyn hos verksamhetsutövare som bedriver säsongsbetonade verksamheter. Information om Covid-19-lagen med tillhörande förordning och föreskrift har gått ut till djurparker och nöjesparker. Länsstyrelsen Skåne har även inventerat utbudet av campingplatser med bad-, sport- eller butiksverksamhet. Tillsynsenheten har även inventerat utbudet av konstgallerier, butiker och livsmedelsbutiker på sommar- och turistorter. Även hos golfklubbar har en pilottillsyn påbörjats.

Med anledning av Ramadan och inför Eid al Fitr har Länsstyrelsen Skåne publicerat en informationsfilm på Facebook i syfte att sprida kunskap om Covid-19-lagen med tillhörande förordning och föreskrift. Slutligen har även en dialog med skolor i Skåne påbörjats. Syftet är att ta fram ett informationsutskick till målsmän om att även skolelever ska handla ensamma.

Vad gäller sommar- och turistorter har inte alla verksamheter öppnat ännu. Men större verksamheter som är öppna och som har erfarenhet sedan förra sommaren har vidtagit åtgärder och har beredskap. Många mindre verksamheter, särskilt livsmedelsbutiker, känner en viss oro och håller fortfarande på att förbereda sig inför ett ökat besöksantal. Länsstyrelsen Skåne kommer att åka ut på nytt när fler verksamheter har öppnat och fortsätta göra distanstillsyn.

Den generella efterlevnaden

Endast 15 av 33 kommuner anger grad av efterlevnad vecka 18. Baserat på inrapporteringen bedöms efterlevnaden generellt vara fortsatt hög. De kommuner som rapporterat in under veckan uppger att inga större förändringar tycks ha skett under veckan förutom att antalet resor var märkbart fler under helgen.

Om Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen efterlevs. Länsstyrelserna har även fått i uppdrag att bedriva tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen. Enligt regeringsuppdragen är syftet att regeringen löpande ska få nationella lägesbilder från länsstyrelserna för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

I genomförandet av uppdragen ska länsstyrelserna samverka med Folkhälsomyndigheten, regionerna, företrädare för kommunerna samt andra berörda aktörer inom sina respektive geografiska områden. Om det i lägesbilderna framkommer att rekommendationerna inte efterlevs kan länsstyrelserna i samverkan och dialog med region, kommuner och smittskyddsläkare lyfta upp till regeringen om behov finns att vidta åtgärder.

Här kan du ta del av den regionala uppföljningen av pandemitillsynen vecka 18. Pdf, 589.8 kB.

Den nationella lägesbilden kan du ta del av här.

Kontakt