Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Uppföljning av och pandemitillsyn och efterlevnad vecka 17:

Fortsatt svårt för butiker att få folk att handla ensamma

Aktiviteten på större köpcentrum upplevs öka under lönehelger och folk har svårt att handla ensamma. En ökad aktivitet syns även på arbetsplatserna.

I denna pressinformation finns en sammanfattning av den lägesbild Länsstyrelsen Skåne tagit fram som visar hur efterlevnaden ser ut utifrån de rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen i Skåne län. Lägesbilden bygger på svar från Skånes kommuner och gäller föregående vecka. I följande pressinformation finns även veckans uppföljning om tillsyn för tillfällig pandemilagstiftning.

Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige, som ger möjlighet till begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelserna kontrollerar att besluten följs. Denna tillsynsrapportering ingår i Länsstyrelsen Skånes lägesbild som förmedlas vidare till Regeringskansliet.

Under vecka 17 har Länsstyrelsen Skåne fortsatt att fokusera på proaktiv tillsyn hos verksamhetsutövare som bedriver säsongsbetonade verksamheter – så som konsthallar, museer och torghandel. Tillsynen har även utförts i mindre orter och hos trafikskolor i Skåne. Under helgen genomfördes tillsyn på stora köpcenter – detta på grund av att aktiviteten befarades att öka i samband med lönehelg kombinerat med valborg och första maj.

Länsstyrelsen Skåne lyfter att det kan innebära problem när många kunder kommer samtidigt till de stora köpcentrumen. Eftersom de enskilda butikerna ser till att maxantalet kunder samlas i butikerna, samlas fler kunder i de allmänna utrymmena med risk för trängsel som följd.

Länsstyrelsen Skåne får många frågor från verksamhetsutövare och privatpersoner om kommande student, skol-och klassresor, motionslopp för barn, kyrkans verksamhet samt bröllop inne och ute. Frågorna handlar om maxantalet.

Den generella efterlevnaden

Vecka 17 bedömdes efterlevnaden vara fortsatt generellt hög. 23 av 33 kommuner har uppgett antingen hög eller mycket hög grad av efterlevnad, med undantag från Svalöv och Landskrona som rapporterar nivån på efterlevnad som medel.

Generella iakttagelser

Malmö stad rapporterar att efterlevnaden av de allmänna råden är god men att aktiviteten fortsätter öka på bland annat arbetsplatser. Malmö stad uppger även att aktivitetsnivån för dagligvaruhandel och apotek under de senaste veckorna har varit i nivå med basline (januari/februari 2020) för Googles mätningar.

Identifierade särskilda områden och situationer med risk för ökad smittspridning

Nytt för vecka 17 gällande riskområden är Östra Göinges rapportering om att unga samlas i större grupper.

Om Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen efterlevs. Länsstyrelserna har även fått i uppdrag att bedriva tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen. Enligt regeringsuppdragen är syftet att regeringen löpande ska få nationella lägesbilder från länsstyrelserna för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

I genomförandet av uppdragen ska länsstyrelserna samverka med Folkhälsomyndigheten, regionerna, företrädare för kommunerna samt andra berörda aktörer inom sina respektive geografiska områden. Om det i lägesbilderna framkommer att rekommendationerna inte efterlevs kan länsstyrelserna i samverkan och dialog med region, kommuner och smittskyddsläkare lyfta upp till regeringen om behov finns att vidta åtgärder.

Här kan du ta del av den regionala uppföljningen av pandemitillsynen vecka 17. Pdf, 591.1 kB.

Den nationella lägesbilden kan du ta del av här.

Kontakt