Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu är det dags att bekämpa jätteloka!

Jätteloka. Foto: Mostphotos

Jätteloka. Foto: Mostphotos

Jättelokan sprider sig okontrollerat och är ett stort hot mot den biologiska mångfalden. Därför är du som markägare skyldig att bekämpa den om den finns på din fastighet. Maj är bästa tiden. Tänk bara på att ha heltäckande kläder som skydd mot växtsaften som annars kan orsaka eksem och brännskador på huden!

Jätteloka – en invasiv främmande art som markägaren är skyldig att bekämpa

Jätteloka (Heracleum mantegazzianum) är en så kallad invasiv, främmande art, som har flyttats hit med mänskans hjälp från området kring Kaukasus i Sydosteuropa. Den har klassats som invasiv art av unionsbetydelse av Europeiska kommissionen vilket innebär att den ska bekämpas och helst utrotas i alla medlemsländer inom EU. Det är fastighetsägaren eller förvaltaren av fastigheten som enligt lag är skyldig att bekämpa jättelokan.

Så bekämpar du jättelokan

Maj är bästa tiden för bekämpning. Då är plantorna fortfarande små och inga frön har bildats. Du bekämpar jättelokan genom att gräva upp hela plantan med rötterna. Paketera växtavfallet i täta sopsäckar och lägg dom i brännbart på återvinningsstationen. En annan metod är att spruta in kokande vatten genom ihåliga spjut som förs in till plantroten. Du kan även anlita firmor som använder denna hetvatten-bekämpning alternativt bekämpning med glyfosat. Glyfosat-användning kräver dock särskild behörighet och får inte användas närmre än 6 meter från vatten.

Om bestånden är stora kan det vara värt att prova bete eller slåtter. Små plantor är begärliga och har bra näringsinnehåll för kor, får och getter. Vid slåtter behöver du ta hand om eventuella blommor, samtidigt som du behöver upprepa slåttern och ständigt ta bort nya blommor innan de hinner fröa. Oavsett metod så krävs uthållighet några år framöver eftersom många frön klarar sig flera år i jorden.

Ha skyddande kläder vid bekämpningen

Växtsaften från jätteloka kan i kombination med solljus orsaka både allergiska reaktioner och brännsår på huden. Det behövs alltså heltäckande skyddskläder vid bekämpning.

Viktigt att hantera växtavfallet rätt

Små rotdelar eller fröer som flyger av bilsläpet på väg till återvinningsstationen räcker för att ny stora bestånd av jättelokan ska etablera sig. Tänk därför på att transportera växtavfallet i förslutna sopsäckar. Det är därför också viktigt att växtmaterial bränns. Lägg sopsäcken i brännbart avfall - absolut inte bland trädgårdsavfall och kompost!

Invasiva främmande arter på Länsstyrelsens webbplats

Kontakt