Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Uppföljning av och pandemitillsyn och efterlevnad vecka 16:

Ökad aktivitet i de säsongsbetonade verksamheterna

Länsstyrelsen Skånes pandemitillsyn har under vecka 16 fokuserat dels på körskolor, dels på säsongsbetonade verksamheter. Generellt ökar aktiviteten ute i samhället och invånarna använder allt mer sällan munskydd i kollektivtrafiken.

I denna pressinformation finns en sammanfattning av den lägesbild Länsstyrelsen Skåne tagit fram som visar hur efterlevnaden ser ut utifrån de rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen i Skåne län. Lägesbilden bygger på svar från Skånes kommuner och gäller föregående vecka. I följande pressinformation finns även veckans uppföljning om tillsyn för tillfällig pandemilagstiftning.

Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige, som ger möjlighet till begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelserna kontrollerar att besluten följs. Denna tillsynsrapportering ingår i Länsstyrelsen Skånes lägesbild som förmedlas vidare till Regeringskansliet.

Under vecka 16 har Länsstyrelsen Skåne fokuserat tillsynen proaktivt genom att göra tillsyn hos verksamhetsutövare som bedriver säsongsbetonade verksamheter – så som konsthallar, muséer, partybussar och partybåtar samt torghandel. Det har även gjorts en större insats hos trafikskolorna runt om i länet. Länsstyrelsen Skåne har även genomfört en informationsinsats inför eventuellt valborgsfirande.

­Anledningen till prioriteringarna är på grund av ökad aktivitet i de säsongsbetonade verksamheterna och att det sannolikt kan leda till en ökad trängsel.

Länsstyrelsen Skåne bedömer att verksamhetsutövare generellt efterlever den tillfälliga Covid-19-lagstiftningen väl och att de är angelägna om att ha en god dialog med Länsstyrelsen som tillsynsmyndighet. Däremot har det inkommit många synpunkter från allmänheten som beskriver en frustration över regelverk och efterlevnaden av det. Exempel på det är när verksamhetsutövaren stoppar kunder från att gå in i en butik eftersom maxantalet är uppnått. Kunderna som stoppas blir arga på personalen och försöker komma in ändå. Gymnasieelever är även upprörda över att partybussar inte är tillåtna.

Inga större problem har uppmärksammats vad gäller körskolorna. Dock har Länsstyrelsen Skåne fått in tips om trängsel vid uppkörningslokalerna och vid riskutbildningarnas lokaler.

Den generella efterlevnaden

14 av 33 kommuner har uppgett antingen mycket hög eller hög efterlevnad medan Svalöv och Svedala har uppgett medel efterlevnad.

Generella iakttagelser

Malmö stad fortsätter att rapportera att aktiviteten i samhället långsamt ökar. Detta har synts på ökat utslag på kvällsaktiviteter samt att invånarna alltmer börjar återgå till sina arbetsplatser. Arlöv och Åkarp rapporterar att yngre invånare har svårt att hålla avstånd och att de ofta umgås i grupp. Perstorps kommun upplever att endast en liten andel använder munskydd i kollektivtrafiken.

Identifierade särskilda områden och situationer med risk för ökad smittspridning

Livsmedelsbutiker och caféer under dagtid uppges som riskområden för ökad smittspridning. Även privata fester lyfts i veckans rapportering.

Om Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen efterlevs. Länsstyrelserna har även fått i uppdrag att bedriva tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen. Enligt regeringsuppdragen är syftet att regeringen löpande ska få nationella lägesbilder från länsstyrelserna för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

I genomförandet av uppdragen ska länsstyrelserna samverka med Folkhälsomyndigheten, regionerna, företrädare för kommunerna samt andra berörda aktörer inom sina respektive geografiska områden. Om det i lägesbilderna framkommer att rekommendationerna inte efterlevs kan länsstyrelserna i samverkan och dialog med region, kommuner och smittskyddsläkare lyfta upp till regeringen om behov finns att vidta åtgärder.

Här kan du ta del av den regionala uppföljningen av pandemitillsynen vecka 16. Pdf, 589.8 kB.

Den nationella lägesbilden kan du ta del av här.

Kontakt