Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 16

Länsstyrelsen Skånes vapen

Kungörelsedelgivning inom Naturskydd

Naturreservatet Fästan

Sökes för delgivning: Ägare och nyttjanderättsinnehavare inom de utökade delen av naturreservatet Fästan i Kristianstad kommun.

Handlingarna berör följande fastigheter och anläggningar: Maglehem 4:6, Maglehem 6:7, Maglehem 53:2 samt Maglehem S:10 samt innehavare av inskrivna rättigheter inom området.

Handling som delges: Förslag till utökning av naturreservatet Fästan i Kristianstad kommun

Ägare och innehavare av särskild rätt till mark inom det aktuella området föreläggs, enligt 24 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., att yttra sig över förslaget. Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 21 maj 2021.

Handlingarna hålls tillgängliga hos aktförvararen på Medborgarcentrum i Kristianstad under tiden 23 april 2021 - 21 maj 2021. Den finns även som PDF-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Kontakt