Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Uppföljning av och pandemitillsyn och efterlevnad vecka 15:

Distanstillsyn på partybussar

Länsstyrelsen Skånes pandemitillsyn har under vecka 15 bland annat riktats mot partybussar – som planerar verksamhet inför kommande studentfiranden. Pandemitillsynsenheten var även på plats och gjorde en insats vid lördagens demonstration i Malmö.

I denna pressinformation finns en sammanfattning av den lägesbild Länsstyrelsen Skåne tagit fram som visar hur efterlevnaden ser ut utifrån de rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen i Skåne län. Lägesbilden bygger på svar från Skånes kommuner och gäller föregående vecka. I följande pressinformation finns även veckans uppföljning om tillsyn för tillfällig pandemilagstiftning.

Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige, som ger möjlighet till begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelserna kontrollerar att besluten följs. Denna tillsynsrapportering ingår i Länsstyrelsen Skånes lägesbild som förmedlas vidare till Regeringskansliet.

Under den gångna veckan har Länsstyrelsen Skånes distanstillsyn fokuserat på verksamhetsutövare med så kallade partybussar inför kommande studentfirande. Länsstyrelsen Skånes pandemitillsynsenhet har även lagt resurser på att inventera planerade aktiviteter under de kommande månaderna – som kan antas vara allmänna sammankomster. Under veckan har det även gjorts en tillsynsinsats på en demonstration i Malmö under lördagen den 17 april, en sammankomst med över åtta deltagande. Kommande veckor kommer Länsstyrelsen Skåne inleda tillsyn avseende torghandel och trafikskolor i hela länet.

Länsstyrelsen Skåne bedömer att verksamhetsutövare generellt efterlever den tillfälliga Covid-19-lagstiftningen väl och att de är angelägna om att ha en god dialog med Länsstyrelsen som tillsynsmyndighet. Däremot går budskapet om att handla ensam fortfarande inte hem och det är såväl skolungdomar som äldre personer som inte följer rekommendationen.

Den generella efterlevnaden

16 av 33 kommuner har uppgett antingen mycket hög eller hög efterlevnad med undantag från Svalöv som rapporterar låg efterlevnad. Svalöv och Perstorps kommun uppger att förhållandevis få använder munskydd i kollektivtrafiken, även då det är mycket folk eller rusningstid. Malmö stad fortsätter att lyfta trenden om ökande rörelsemönster och aktiviteter i samhället.

Identifierade särskilda områden och situationer med risk för ökad smittspridning

Svalövs kommun nämner privata fester som riskområden. Östra Göinges kommun rapporterar att människor saknar social samvaro och söker detta medan Perstorps kommun rapporterar att livsmedelsbutiker under dagtid är ett område med risk för ökad smittspridning.

Om Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen efterlevs. Länsstyrelserna har även fått i uppdrag att bedriva tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen. Enligt regeringsuppdragen är syftet att regeringen löpande ska få nationella lägesbilder från länsstyrelserna för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

I genomförandet av uppdragen ska länsstyrelserna samverka med Folkhälsomyndigheten, regionerna, företrädare för kommunerna samt andra berörda aktörer inom sina respektive geografiska områden. Om det i lägesbilderna framkommer att rekommendationerna inte efterlevs kan länsstyrelserna i samverkan och dialog med region, kommuner och smittskyddsläkare lyfta upp till regeringen om behov finns att vidta åtgärder.

Här kan du ta del av den regionala uppföljningen av pandemitillsynen vecka 15. Pdf, 589.3 kB.

Den nationella lägesbilden kan du ta del av här.

Kontakt